Beeld zienswijze laat dierenwelzijn niet ondersneeuwen

RDA-zienswijze 'Laat dierenwelzijn niet ondersneeuwen'

Het veranderende klimaat en de maatregelen die we nemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, beïnvloeden het welzijn van dieren in de veehouderij. In de zienswijze ‘Laat dierenwelzijn niet ondersneeuwen’ signaleert en agendeert de RDA knelpunten voor productiedieren die worden veroorzaakt door de klimaatproblematiek.

Klimaatverandering kan verschillende negatieve effecten hebben op het welzijn van productiedieren: vaker hittestress in de stal, in de weide en tijdens transport, mogelijk nieuwe dierziekten en een daling van de beschikbaarheid en kwaliteit van diervoeders. Daarnaast neemt het risico op uitval van stalklimaatsystemen en schade in de stal door onweer, storm en hagel toe. Ook kan bij overstromingen de evacuatie van dieren te laat op gang komen.

Klimaatbeleid moet er onder meer voor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij wordt beperkt. Maar de maatregelen die daarvoor ontwikkeld worden, zoals aanpassingen aan stallen, aan het voer van de dieren, aan het verwerken van mest of aan het volledige veehouderijsysteem, kunnen zelf ook weer effect hebben op het dierenwelzijn.

Oplossingsrichtingen

Het klimaatbeleid voor de veehouderij moet niet alleen zijn gericht op de huidige vorm, maar juist ook op een dierwaardige veehouderij. Daarbij kan worden gedacht aan structurele aanpassingen van huisvestingssystemen, maar bijvoorbeeld ook aan transportmiddelen, waterkeringen en fokdoelen. Bij het streven naar een duurzaam voedselsysteem hebben ook ketenpartijen en stallenbouwers een belangrijke rol.

Het ligt voor de hand dat de rijksoverheid de regie neemt bij de afstemming van het landelijke klimaatbeleid op de aanstaande herziening van de EU-dierenwelzijnswetgeving en op de beoogde nationale wetgeving voor een dierwaardige veehouderij. Dit geldt ook voor de coördinatie van de beleidsuitvoering door provincies en gemeenten.

De Raad gaat graag in gesprek met de meest betrokken partijen over het uitwerken van de oplossingsrichtingen.