RDA Zienswijze Castratie van varkens: doen of laten?

Het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) inzake “Castratie van varkens: doen of laten?”, aan de Raad voor dierenaangelegenheden voor commentaar toegezonden op 28 oktober 1999. Betreffende bovengenoemd standpunt heeft de Raad het volgende overwogen: De Raad onderschrijft het standpunt van de KNMvD dat de huidige praktijk van onverdoofd, chirurgisch castreren van varkens op termijn moet worden uitgebannen. Eveneens onderschrijft de Raad dat chirurgisch castreren onder verdoving geen haalbaar alternatief is. Ook het standpunt van de KNMvD dat de immunocastratie van varkens als uiteindelijke oplossing moet worden afgewezen, wordt door de Raad gedeeld. Voor het uitgebreide verslag zie de bijlage.