RDA Zienswijze Aanpassing van het Ingrepenbesluit

Bijgaand standpunt werd unaniem door de Raad ondersteund, met uitzondering van punt 9. Op dit punt bepleitte de vertegenwoordiger van de Bedrijfschappen voor de Handel in Vee en voor de Pluimveehandel en -Industrie om algemeen voor varkens toe te staan dat, naast het aantal wettelijk voorgeschreven identificatie-ingrepen, één identificatiekenmerk kan worden aangebracht vanuit managementoverwegingen. De overige leden van de Raad konden dit afwijkende standpunt niet steunen (lees verder in de bijlage).