Raad voor Dierenaangelegenheden ziet ruimte voor verbeteren van dierziektebestrijding

Uitbraken van vogelgriep komen steeds vaker voor en besmettingsgevaar neemt toe. Daardoor zijn er meer ruimingen en is er meer maatschappelijke onrust. Overheid en bedrijfsleven moeten opnieuw kijken naar de manier waarop in ons land dierziekten worden bestreden, met meer aandacht voor het voorkómen van ziekte-uitbraken en minder ruimingen. Daarnaast zijn transparantie en zorg voor goede publieksvoorlichting over de aanpak van besmettingen gewenst.

Dierziektebeleid blijft aandacht vragen

Het vogelgriepvirus verandert regelmatig. Daardoor komt de voor pluimvee gevaarlijke variant van de ziekte nu ook bij wilde vogels voor, wat de kans op besmettingen groter maakt. De ruimingen die daar vaak op volgen leiden tot vragen uit de samenleving. De RDA vindt dat regelmatig op grote schaal ruimen niet tot het normale beeld moet gaan behoren in de veehouderij. Daarom heeft de Raad nog eens goed gekeken of er verbeteringen mogelijk zijn in de bestaande aanpak van besmettelijke dierziekten en in het bijzonder vogelgriep.

Minder ruimingen, meer preventie

Er is ruimte om meer te doen tegen de insleep van ziekten bij de inrichting van pluimveebedrijven, in de veehouderijsector als geheel en in de ruimtelijke ordening, concludeert de Raad. Ook is het raadzaam om te blijven investeren in breed werkende en praktisch toepasbare vogelgriepvaccins voor de pluimveehouderij. In de varkenssector hebben de activiteiten om producten van gevaccineerde dieren tegen een goede prijs af te zetten tot nu toe weliswaar weinig resultaat geboekt, maar de Raad roept toch bedrijfsleven en overheid op om met de opgedane ervaringen opnieuw actie te ondernemen: verspilling wordt maatschappelijk steeds minder geaccepteerd.

Europese Unie

Is er een keer sprake van besmetting en daarmee van het stilleggen van het vervoer van de dieren, dan moet er op primaire en verwerkende bedrijven voldoende ruimte zijn om dieren op te vangen onder omstandigheden die qua dierenwelzijn acceptabel zijn. De RDA adviseert die ruimte te inventariseren om te zien waar eventueel verbetering mogelijk is. Ook zou onderzocht kunnen worden of het mogelijk is om bij een besmetting met laagpathogene Aviaire Influenza niet meteen te ruimen maar eerst nauwgezet te monitoren op het ontstaan van de gevaarlijker hoogpathogene variant. Voor zo'n aanpak zou in elk geval in EU-verband moeten worden gekozen. 'Ga door met pogingen om dat op de Europese agenda te krijgen,' aldus de Raad.

Neem emoties en weerstand serieus

Tenslotte zijn onderzoek van en communicatie met de samenleving belangrijk volgens de juist verschenen RDA-zienswijze. Onderzoek kan duidelijk maken welke argumenten en sentimenten in de maatschappij leven met betrekking tot het huidige beleid, én communicatie kan zorgen voor de verspreiding van kennis en inzicht over dat beleid en de redenatie daarachter.