Beeld: ©RDA

RDA Zienswijze Dilemma's in de wildopvang

Deze zienswijze is op verzoek van de minster van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgesteld. De vraag is of en hoe hulpbehoevende wilde dieren moeten worden geholpen en door wie. Het thema komt voort uit maatschappelijke discussies over wenselijkheid en noodzaak van hulp aan wilde dieren.

Beeld: ©RDA

Zoekplicht naar deskundigheid

De RDA vindt dat een wild dier geholpen moet worden als het zich niet meer zelfstandig kan aanpassen aan de situatie en als er een kans is op herstel en terugplaatsing in de natuur. Dat geldt bijvoorbeeld voor gewonde, vervuilde of verstrikte dieren. Voor verzwakte, uitgeputte en zieke dieren moet in de afwegingen naast het belang van het individuele dier ook het effect op de populatie en het ecosysteem worden meegewogen. Het maken van de goede afweging is voor de meeste mensen onmogelijk. De RDA vindt dat de wettelijke zorgplicht moet worden opgevat als ‘zoekplicht naar deskundigheid’: het inschakelen van de dierenambulance of hulpdiensten, of 144 bellen voor advies.

Aanbevelingen

Voor de praktijk van de dierenhulpsector ziet de Raad, ondanks het vele goede werk van vrijwilligers en medewerkers, een aantal verbeterpunten op het gebied van onder andere kwaliteit, continuïteit en informatievoorziening. Volgens de Raad ontbreekt het in de dierenhulpsector aan structurele financiële ondersteuning en moeten kwaliteitscriteria worden verbeterd. Ook is meer voorlichting nodig omdat burgers niet weten wat ze voor hulpbehoevende dieren kunnen of mogen doen. De RDA vindt het faciliteren van de noodzakelijke verbetering een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. In het belang van het welzijn van wilde dieren, raadt de RDA de minister aan om samen met de sector en andere overheden in te zetten op de volgende aanbevelingen:

• Zorg voor continuïteit en maak afspraken over structurele financiering

• Zorg voor een landelijke basiskwaliteit van de hulp

• Zorg voor goede informatievoorziening en stimuleer onderzoek en kennisuitwisseling