Jaarverslag 2018 Raad voor Dierenaangelegenheden

In 2018 gebeurde er veel voor de RDA. De Raad bestond vijfentwintig jaar en dat bracht allerlei activiteiten met zich mee, maar ook los daarvan kwam er weer veel tot stand. Het werd een jaar van verandering en vernieuwing. De samenstelling van de Raad veranderde voor het tweede achtereenvolgende jaar ingrijpend, met nieuwe gezichten op bijna een derde van de Raadszetels. Ook vond de lancering plaats van het juniornetwerk.

Jubileumjaar

Het 25-jarig bestaan was aanleiding voor een jubileumbijeenkomst met (voormalig) raadsleden en betrokkenen. De voorbereidingen voor het jubileumcongres waren destijds in volle gang. Tijdens de jubileumbijeenkomst is het boek 'Welzijn en ongemak' gepresenteerd. Dit boek heeft aandacht voor de ontwikkeling van de Raad in de afgelopen jaren.

Bredere activiteiten

De voorgenomen bredere activiteit van de Raad kwam in het afgelopen jaar vooral tot uiting in het aantal adviezen op eigen initiatief en adviezen in bijzondere vorm of op verzoek van andere partijen dan het ministerie van LNV, zoals dat over de grote grazers in de Oostvaardersplassen, het vervolgadvies over paardenmarkten, dierproeven in de veehouderij en de review van het advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) Zeehonden.

Volle kracht vooruit

Intussen gaat de Raad in zijn nieuwe samenstelling met volle kracht vooruit en zijn er alweer nieuwe zienswijzen en publicaties verschenen of in voorbereiding, waarbij we steeds doelgerichter op zoek zijn naar maatschappelijke weerklank en discussie als resultaat van ons werk. Voor uitgebreide informatie over dit alles en meer leest u bijgaand jaarverslag van de Raad.