Minister Schouten adviesaanvraag: Aanvullende zienswijze op RDA Zienswijze 10 hulpmiddelen vang- en dodingsmiddelen van vogels (gepubliceerd op 1 maart 2016)

Om de Kamer goed te kunnen informeren over de in voorbereiding zijnde omgevingswet ontving de Raad op 9 mei jl. een adviesaanvraag van minster Schouten (LNV). Zij buigt zich over verruiming van de bepalingen zoals thans zijn neergelegd in de het Besluit natuurbescherming. Deze wet is mede tot stand gekomen met de aanbevelingen uit de RDA Zienswijze: 10 hulpmiddelen vang- en dodingsmiddelen van vogels Gevolgen dierenwelzijn en andere ethische aspecten" omtrent een aantal middelen, methoden en installaties om vogels te vangen en te doden. Teneinde bij de besluitvorming, omtrent het aanvullingsbesluit natuur een goede afwegiing te kunnen maken van de ethische en dierenwelzijnsaspecten ten aanzien van de voorstellen die in genoemde consultatiereacties zijn gedaan verzoekt zij de4 Raad om hierover een nadere zienswijze te schrijven.

Bijgaand treft u de adviesaanvraag aan.