RDA Zienswijze Toetsingskader voor Productiedieren (Samenvatting)

Volgens de wet geldt voor het houden van productiedieren in ons land het Nee-tenzij-principe: het mag niet, tenzij de staatssecretaris van Economische Zaken uitzondering maakt. De regelgeving voorziet in kaders en normen voor het houden van productiedieren en er is een lijst met dieren waarvoor een uitzondering is gemaakt; dat zijn de dieren die voor productie gehouden mogen worden.

In het verleden zijn meer dan eens diersoorten voorgedragen om aan deze lijst te worden toegevoegd. Voor die gevallen zijn, onder meer door de Raad voor Dierenaangelegenheden, specifieke toetsingskaders ontwikkeld en toegepast. Daardoor ontstond de behoefte aan één toetsingskader waarmee, ongeacht de betrokken diersoort, beslissingen kunnen worden onderbouwd over over het opnemen op de lijst of het weer verwijderen daarvan. Op verzoek van de staatssecretaris heeft de raad dit ene toetsingskader ontwikkeld en in deze zienswijze neergelegd.

De raad hecht veel belang aan transparantie en een ruime verspreiding van de resultaten van zijn werk. Daarom wordt tegelijk met de integrale zienswijze over dit onderwerp deze publiekssamenvatting gepubliceerd.