RDA Zienswijze Verantwoord Houden

Een zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden van 16 maart 2010. De Raad voor Dierenaangelegenheden vindt dat alle gehouden dieren in Nederland een goed leven zouden moeten hebben.

Verantwoordelijkheden

De dierhouder is daarbij als eerste verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van zijn dier. Bovendien vindt de Raad dat het houden van dieren niet strikt een privezaak is: de overheid is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van dieren in Nederland en die overheid moet daarom alle dieren in beeld kunnen hebben.

Welbevinden en maatschappelijke verantwoording

Waar we nu uitgaan van de minimumeisen voor dierenwelzijn en blij zijn met kleine verbeteringen daarboven, wil de Raad voor Dierenaangelegenheden dat we voortaan uitgaan van de ideale situatie. Dat zogenaamd streefniveau moet meer zijn dan de afwezigheid van dierenleed: het welbevinden van het dier moet het doel zijn. In de praktijk wordt het streefniveau lang niet altijd gehaald, omdat er ook andere belangen zoals economie, volksgezondheid etcetera een rol spelen. De Raad vindt dat de dierhouders aan de maatschappij moeten verantwoorden of ze het streefniveau halen en wanneer ze dat niet halen, waar dat dan door komt.

47 Acties

In zijn rapport benoemt de Raad 47 acties om te komen tot een verantwoorde manier van dieren houden in Nederland. Dit zijn acties voor de dierhouders, voor de overheid, voor de dierenartsen, voor de agro-industrie, voor de retailers enz. Deze 47 acties zijn gebaseerd op een fundamentele (her)bezinning op de rollen en verantwoordelijkheden van alle partijen die te maken hebben met het houden van dieren in Nederland.