RDA Zienswijze 'Verkenning van de toekomstperspectieven voor agroproductieparken in Nederland'

Op verzoek van de directeur Industrie en Handel van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden de toekomstperspectieven voor agroproductieparken in Nederland verkend. De Raad constateert daarbij het volgende. De toekomst van de intensieve veehouderij in Nederland staat onder druk. De maatschappij stelt (steeds) hoge(re) eisen aan de wijze waarop producten van dierlijke oorsprong worden geproduceerd.

Debat Toekomst Intensieve Veehouderij

De zich wijzigende maatschappelijke opinie op dit vlak zal zich steeds krachtiger manifesteren in de vorm van eisen aan de professionele dierhouderij. Uit het in 2003 door de minister van LNV georganiseerde debat Toekomst Intensieve Veehouderij blijkt dat de intensieve veehouderij in Nederland wel een toekomst heeft, mits er een aantal grote veranderingen plaatsvindt. Zo moeten de activiteiten worden ingebed in de gewenste landschappelijke en de vereiste natuuren milieukwaliteiten en moeten zij voldoen aan de eisen die de samenleving nu èn in de toekomst stelt aan de omgang met dieren die voor productiedoeleinden gehouden worden. De Raad onderschrijft deze constatering van de minister van LNV.