RDA Zienswijze Integrale Nota Biotechnologie van de Ministeries LNV, VWS, OC&W, EZ, VROM

De Raad is zich er van bewust dat de nota een veel breder beleidsterrein bestrijkt dan dat waarover de Raad gewoonlijk overlegt. Daarbij meent hij toch enkele kritische kanttekeningen bij de nota te moeten plaatsen.