RDA Zienswijze 'Conceptregeling tot wijziging van de RVV-tarieven'

De Raad is van oordeel dat de voorgestelde tariefswijzigingen negatieve implicaties zullen hebben voor het aantal bijzondere slachtingen (de zogenaamde "zorgslachtingen"). De Raad vreest dat de kostenstijging die uit deze voorstellen voortvloeit, zal leiden tot een aanzienlijke daling van het aantal zorgslachtingen: dat is zeker niet in het belang van de gezondheid en het welzijn van de dieren. De Raad acht een dergelijke ontwikkeling dan ook ongewenst.