Evaluatie RDA 'Vanuit verbindende kracht versterken'

De RDA is blij met de resultaten van de evaluatie die Berenschot heeft uitgevoerd. Op basis bureauonderzoek en een groot aantal interviews concluderen de onderzoekers dat  de RDA goed werk levert. Ze geven ook een aantal aanbevelingen hoe de RDA zijn impact kan versterken. Dit najaar bespreken we de resultaten met de minister. Leest u hier het volledig rapport en de brief aan de minister. 

Periodieke evaluatie

In de wet ligt besloten dat de RDA zich periodiek laat evalueren. Berenschot is gevraagd om als onafhankelijke partij het evaluatieonderzoek uit te voeren naar het functioneren van de RDA in de periode 2015-2021. De centrale vragen in de evaluatie waren hoe de taakopvatting en werkwijze van de RDA door zijn omgeving wordt ervaren en in hoeverre de RDA erin slaagt om zijn formele taakopdracht adequaat te vervullen en zijn eigen ambities te realiseren met inachtneming van de conclusies en aanbevelingen uit eerdere evaluaties. Berenschot heeft hiertoe een groot aantal groepsinterviews gehouden met de ministeries van LNV en VWS, met stakeholders en raadsleden, met het secretariaat en met het jongerennetwerk van de RDA. Bij stakeholders gaat het om een brede groep van maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen, onderzoek, onderwijs, adviesorganen, parlement, bestuur etc.

Conclusies

Berenschot concludeert dat de RDA zijn taakopdracht op goede wijze uitvoert en dat er opvolging is gegeven aan de aanbevelingen uit de vorige evaluatie. Er is ook waardering voor en erkenning van de brede samenstelling en de aanwezige kennis en expertise bij de raadsleden en het ondersteunend team en de wijze waarop zij hun taak uitvoeren. De RDA wordt zeer gewaardeerd als verbinder bij vraagstukken over omstreden en moreel gevoelige vraagstukken met een diversiteit aan belangen. De onderzoekers concluderen ook dat winst gehaald kan worden door onder andere meer scherpte aan te brengen in de beoogde rol van de RDA bij de start van nieuwe thema’s door het verduidelijken en bediscussiëren van de gehanteerde uitgangspunten en door de schurende kwesties scherper in beeld te brengen. De resultaten zijn besproken in de Raad, in ons jongerennetwerk en in het ondersteunend team.

Aanbevelingen

De RDA is blij met de positieve resultaten en heeft tegelijkertijd een hoge ambitie om zijn impact verder te versterken. De RDA herkent zich in de algemene conclusies en wil de aanbevelingen uit het rapport opvolgen. In het bijzonder wil hij aandacht geven aan de volgende zaken:

  1. Versterking van zijn rol in het publieke debat, door naast zienswijzen ook andere werkvormen verder toe te passen en te onderzoeken. We willen explicieter zijn in onze beoogde rol, van adviseur, verbinder, verkenner of grensverlegger.
  2. Versterking van de agendering. We willen beter aansluiten op de strategische beleidsagenda van LNV en VWS  en de kennisagenda van het parlement. We herhalen de ‘Staat van het dier’, als ijkmoment voor het welzijn en gezondheid van dieren en het denken hierover, mede ten behoeve van onze eigen meerjarenagenda.
  3. Intensivering van de contacten met stakeholders en het parlement. De RDA wil, zonder afbreuk te doen aan zijn autonome rol, zijn netwerk versterken om de agendering en de aandacht voor zijn zienswijzen te versterken. Bijzondere aandacht hierbij krijgt de internationale component, met de nadruk op de Europese Commissie en EU-stakeholders.

Stroomlijning van de organisatie, onder meer door samen met LNV de governance en de (financiële en personele) basis te versterken en door aandacht te houden voor de onafhankelijke positionering van de Raad. Ons jongerennetwerk, Jong RDA, heeft inmiddels de aanbeveling om zijn rol en positie te verhelderen opgevolgd.