Startdocument Diergezondheid

In de dierproductie heeft diergezondheid altijd een belangrijke rol gespeeld. Immers, zonder gezonde dieren geen goede productie. In Nederland werden er volgens de jaarlijkse landbouwtelling op 1 december 2021 ruim 11 miljoen varkens, 90 miljoen kippen, 3,7 miljoen runderen, waarvan 1,6 miljoen melkkoeien en 960 duizend vleeskalveren, 642 duizend geiten en 848 duizend schapen gehouden. 

Daarnaast zijn er andere sectoren volop in ontwikkeling, zoals de insectenhouderij waarin de productie wereldwijd in 2023 op 100.000 ton wordt geschat en voor 2030 een vertienvoudiging wordt verwacht. De gezondheid van al deze dieren staat continu onder druk doordat omstandigheden veranderen (b.v. klimaat en aantal dieren per bedrijf) en door nieuwe ontwikkelingen (b.v. in dierhouderijsystemen en de fokkerij). Daarnaast stelt de maatschappij steeds hogere eisen aan hoe we met dieren omgaan.

Het volledige startdocument kunt u hieronder lezen.