Startdocument 'Dierwaardige Veehouderij'

Dit voorjaar heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden in zijn zienswijze ‘Dierenwelzijn in de kringlooplandbouw’ opgeroepen om dierenwelzijn voorop te zetten bij de transitie naar kringlooplandbouw. Daarin neemt de Raad nu het voortouw door te gaan nadenken over wat dierwaardige veehouderij is. Het onderwerp zal worden opgepakt vanuit drie invalshoeken: het dier, de maatschappij en het houderijsysteem.

Als eerste stap zal worden uitgewerkt wat we verstaan onder positief dierenwelzijn en welke leidende principes dit oplevert voor de ontwikkeling van een dierwaardige veehouderij. Als tweede stap zal een aantal toekomstscenario’s worden uitgewerkt die schetsen wat de gevolgen van bepaalde ontwikkelingen kunnen zijn voor de realisatie van dierwaardige veehouderij. Op basis van deze inzichten zullen handelingsperspectieven voor beleid en praktijk worden geschetst.

Lees hieronder het startdocument over Dierwaardige veehouderij.