Startdocument Het dier in de Kringlooplandbouw

In de Nederlandse landbouw heeft de laatste decennia de nadruk gelegen op productieverhoging en kostenverlaging. Dit is ten koste gegaan van de kwaliteit van publieke waarden, zoals biodiversiteit, bodem, lucht, water, natuur, landschap, klimaat en dierenwelzijn.

Beeld: ©Ministerie Klimaat - Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierenwelzijn en gezondheid

De wens is nu om de volgende stap in de ontwikkeling in de landbouw en ons voedselsysteem te maken op een zodanige manier dat de kwaliteit van deze publieke waarden niet verder wordt aangetast en zelfs wordt hersteld. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten heeft in september 2018 in haar visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ uiteengezet dat het noodzakelijk is om over te stappen op kringlooplandbouw. Het is onduidelijk wat kringlooplandbouw gaat betekenen voor dierenwelzijn en -gezondheid. In de visie van de minister wordt het meewegen van dierenwelzijn wel als één van de toetsingscriteria voor nieuwe plannen e.d. benoemd. Het denken en de discussie over de transitie naar kringlooplandbouw is inmiddels volop aan de gang. De Raad constateert echter dat in de diverse denkrichtingen, studies en visies de gevolgen voor het dier tot nu toe onderbelicht zijn. Nadat er in de afgelopen jaren toenemende aandacht voor dierenwelzijn is gekomen, lijkt in de discussies over kringlooplandbouw die aandacht grotendeels afwezig te zijn. Dit is aanleiding voor de Raad om nu aandacht te besteden aan de effecten van kringlooplandbouw voor dieren.