Brief staatssecretaris aan de tweede kamer inzake Paardenmarkten

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 maart 2017

Hierbij bied ik u de zienswijze aan van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende paardenmarkten, getiteld Paardenmarkten in Nederland, Man en Paard noemen.

De Raad doet onder meer de volgende aanbevelingen om het welzijn van paarden op paardenmarkten te borgen:

  • aanscherping en uitbreiding van het Protocol Welzijn Paardenmarkten.
  • versterking van de handhaving van de regelgeving. Als onderdeel daarvan beveelt de Raad onder meer aan om een welzijnsevaluatie voor het bevoegd gezag op te nemen als verplichting voor de organisatoren van de markt.
  • preventie van lange transporten die voorkômen kunnen worden en het sluitend maken van de identificatie en registratie (l&R) van paarden.

De RDA heeft de zienswijze op 13 maart gepresenteerd. De RDA start nu de tweede fase van de zienswijze. In deze tweede fase zal de RDA in overleg treden met de betrokken gemeenten over de wijze waarop de opgenomen waarborgen (c.q. het beoogde nieuwe protocol) onderdeel gaan vormen van de door de gemeenten af te geven paardenmarktvergunningen.

Zodra de RDA over deze tweede fase heeft gerapporteerd zal ik uw Kamer mijn reactie op de zienswijze doen toekomen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.H.R van Dam

Raadpieegbaar via www.tweedekamer.nIkst-28286-

Noot van de redactie: in de bijlage treft u de orginele brief aan.