Jaarverslag 2011 - 2013 Raad voor Dierenaangelegenheden

De publieke discussie over de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het welzijn en de gezondheid van dieren gaat behalve over professioneel gehouden dieren steeds meer ook over hobbydieren, gezelschapsdieren en z.g. niet-gehouden, in het wild levende dieren.

De Raad voor Dierenaangelegenheden is zich dan ook bewust van het belang van zijn taak als onafhankelijk adviesorgaan van de bewindspersoon van Economische Zaken op het gebied van het nationale en internationale beleid voor dierenwelzijn en diergezondheid. Door verbreding van de expertise, die in de raad wordt vertegenwoordigd door leden die op persoonlijke titel zitting hebben, heeft de raad zich goed toegerust om die taak te kunnen vervullen.Het verheugt mij om in dit verslag van de werkzaamheden over de periode 2011-2013 de resultaten van het raadswerk voor een breder publiek beschikbaar te maken – niet alleen om te informeren, maar ook om daarop reacties terug te krijgen. Zoals de zienswijzen van de raad mede zijn bedoeld om de maatschappelijke discussie te voeden, zo is de kwaliteit van onze adviezen gebaat bij weerklank vanuit de samenleving.

Prof. dr. F. Ohl

Voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden