Jaarverslag 2002 Raad voor Dierenaangelegenheden

Na het bewogen jaar 2001, heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (hierna: de Raad) in 2002 een behoedzame doorstart gemaakt. Kritische kanttekeningen die tijdens de evaluatie van de Raad in 2001 werden gemaakt, zijn daarbij nadrukkelijk meegenomen als verbeterpunten.

Jaarverslag 2002

Professionaliseringsproces

De missie en het Reglement van de Raad werden begin 2002 al geactualiseerd. Een nieuwe huisstijl en de ontwikkeling van een strategie die aansluiten op de missie volgden later dat jaar. Communicatie, zowel binnen de organisatie als naar buiten, kreeg een centrale plaats binnen de bedrijfsvoering.Een professionaliseringsproces werd binnen het Bureau van de Raad in gang gezet.

Samenstelling

De samenstelling van de Raad wijzigde met ingang van 2002. Een aantal partijen keerde terug in de Raad, maar er waren ook een aantal nieuwe ‘gezichten’. In de loop van het jaar zijn er nog enkele partijen achter de vergadertafel bijgeschoven. De afdelingen, die voorheen de werkzaamheden van de Raad voorbereidden, werden met ingang van 1 januari 2002 afgeschaft. Dit betekent dat de Raad sinds die tijd slechts twee lagen kent, namelijk de Raad en de werkgroepen.

Nieuwe werkwijze

In de loop van 2002 werd begonnen met het behandelen van vraagstukken. Daarbij werd gekozen voor een nieuwe werkwijze: de werkgroepen, met een steeds wisselende samenstelling, worden nu op ad hoc basis geformeerd en werken gedurende korte tijd intensief aan een vraagstuk. Deze werkwijze resulteert in kortere doorlooptijden en houdt de werkgroepen gemotiveerd. Binnen de Raad zelf wordt niet langer vastgehouden aan de noodzaak van consensus. Dilemma’s en meningsverschillen kunnen daardoor scherper dan voorheen worden neergezet; dit biedt de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de mogelijkheid daadwerkelijk keuzes te maken.