Zorg bij adviesraden over toekomstperspectief jongeren

Veertien adviesraden voor regering en het parlement werkten samen aan een essaybundel gericht op een hoopvolle toekomst voor jongeren.

Gezamenlijke boodschap

Er zijn veel zorgen over de toekomst van huidige en toekomstige generatie jongeren. In de essaybundel 'Jongeren en het zorgen voor hun morgen' komen 14 adviesraden met een gezamenlijke boodschap. Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn. De raden roepen samenleving en politiek op te zorgen dat jongeren een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. Elke adviesraad heeft een bijdrage geleverd aan die boodschap vanuit zijn eigen expertise.

Jongeren en het dier

De Raad voor Dierenaangelegenheden gaat in zijn essay in op de verschuivende relatie tussen mens en dier. Mensen beschouwen dieren steeds meer als partners, in de zin van onderdeel van hun leven of medebewoners van onze planeet. Wat betekent deze trend voor de jongeren die nu opgroeien? En wat is er nodig om deze nieuwe opvattingen tot hun recht te laten komen in de omgang met dieren in het Nederland van morgen? Het essay is verrijkt met uitingen van bevraagde studenten van diergerelateerde opleidingen over hun zorgen over en wensen voor dieren in de natuur en de veehouderij.

Deelnemende raden

Aan de bundel is meegewerkt door: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Nederlandse Sportraad; Sociaal-Economische Raad; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming; Adviescollege ICT-toetsing, Adviesraad Migratie; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Gezondheidsraad; Raad voor Cultuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; Raad voor het Openbaar Bestuur en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.