Q&A: dialoog over de wolf

Waarom zijn er dialoogsessies over de terugkeer van de wolf in Nederland?

Wolven zijn teruggekeerd in Nederland. Hoe kunnen we daar in Nederland mee omgaan? De minister voor Natuur en Stikstof heeft aan de RDA gevraagd hierover te adviseren en daarbij ook de ervaringen en perspectieven van mensen die betrokken zijn bij de wolf in Nederland mee te nemen. Daarom organiseert de RDA een maatschappelijke dialoog. De input van de dialoogsessies is de basis van het advies.

Wie organiseert de dialoogsessies over de terugkeer van de wolf in Nederland?

De Raad voor Dieraangelegenheden is door (demissionair) minister Van der Wal gevraagd deze dialoog te organiseren. Het doel van de bijeenkomsten is alle ervaringen en perspectieven die in Nederland leven over de terugkeer van wolven te horen en te gebruiken in het advies dat de RDA aan de minister geeft.

Wie is de RDA?

De Raad voor Dieraangelegenheden is een onafhankelijk raad van deskundigen die de ministers van LNV en VWS gevraagd en op eigen initiatief adviseert over dierenwelzijn in Nederland. Dit gaat over alle dieren zoals dieren in het wild, vee, hobbydieren en huisdieren. Raadsleden zitten op persoonlijke titel in de raad, zonder last of ruggespraak.

Waarom heeft de minister de RDA gevraagd voor dit advies?

In een verkenning naar de kansen voor een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de wolf in Nederland: ‘Hoe verder met de wolf in Nederland’, wordt de RDA aanbevolen als organisator van de dialoog over de wolf in Nederland. De minister heeft dit advies opgevolgd door de RDA deze opdracht te geven. De verkenning naar de kansen voor een dialoog is in 2022 uitgevoerd door Alcedo Consultancy VOF in opdracht van IFAW Nederland en de Jagersvereniging. De raad is een onafhankelijke raad met tientallen experts vanuit allerlei disciplines en achtergronden. De raad stelt het welzijn van dieren centraal.

Beslist de RDA wat er met de wolf moet gebeuren in Nederland?

Nee, de uiteindelijke beslissing ligt bij de minister en de provincies.

Wat gebeurt er met de resultaten van de dialoog?

De RDA verzamelt de input van de dialoog en gebruikt dit in het advies aan de minister voor Natuur en Stikstof over de positie van de wolf in Nederland. De resultaten van de dialoog zijn openbaar en ook anderen kunnen resultaten benutten.

Is het niet te laat voor een dialoog?

De wolf is een beschermde diersoort op Europees niveau. Het gesprek over de positie van de wolf wordt op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau gevoerd. Om voor Nederland goed beleid te maken, heeft de minister voor Natuur en Stikstof de RDA gevraagd hoe er in Nederland over de positie van de wolf gedacht wordt. Deze ervaringen en perspectieven worden tijdens de maatschappelijke dialoog opgehaald.

Hoe komt de RDA tot het advies?

De raad adviseert op basis van input van de dialoogsessies, de kennis en deskundigheid van de raadsleden en externe deskundigen.

Waarover gaan de dialoogsessies?
De vraag die centraal staat tijdens het gehele dialogentraject is: (hoe) kunnen we samenleven met de wolf in Nederland?

Wat is de mening van de RDA over de wolf in Nederland?

De Raad kan nog niet vooruitlopen op het advies aan de minister. Eerst doen we de dialoogsessies en verzamelen alle input van experts en mensen die met wolven te maken hebben. Dan komt de RDA met een advies aan de minister. Dat advies brengen we naar buiten als het helemaal is afgerond.

Wanneer komt het advies?

De minister heeft gevraagd om uiterlijk voor het einde van het jaar over de stand van zaken te rapporteren.

Wat komt er naar voren uit de dialoogsessies?

Daar kan de RDA nu nog niet op vooruitlopen. We voeren nu de dialoog en komen volgend jaar met het advies aan de minister.

Zijn de dialoogsessies openbaar?

Nee, de bijeenkomsten zijn op uitnodiging.  

Wie wordt er uitgenodigd?

De RDA heeft voor de landelijke startbijeenkomst de organisaties uitgenodigd die eerder betrokken zijn geweest tijdens het verkennende onderzoek van Alcedo uit 2022. Lokaal worden de deelnemers in overleg met de lokale bewonersgroepen en regionale overlegstructuren uitgenodigd.

Kan ik op een andere manier mijn perspectief inbrengen?

Zeker, alle inbreng is welkom. Neem contact op met de RDA via wolf@rda.nl.

Op basis van de landelijke startbijeenkomst onderzoekt de RDA nog op welke wijze meer mensen betrokken kunnen worden bij de dialoog. Bijvoorbeeld via internetconsultatie, een webinar of andere manieren. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we dat hier melden en mensen die zich eerder bij ons hebben gemeld op de hoogte stellen.