Minister Schouten vraagt RDA om zienswijze over randvoorwaarden voor positief welzijn in de veehouderij

Binnen de kringlooplandbouw heeft het ministerie van Landbouw (LNV) de ambitie het niveau van dierenwelzijn en - gezondheid te borgen en te verbeteren. Daarbij is uitgangspunt dat aanpassingen aan het dier verdwijnen en dat houderijsystemen worden vormgegeven rond de behoefte van het dier.

Demissionair LNV-minister Schouten heeft de RDA gevraagd een zienswijze op te stellen die ingaat op de randvoorwaarden voor de veehouderij van de toekomst waarin het dier een positieve staat van welzijn ervaart. Daarvoor dient te worden ingegaan op wat wordt verstaan onder de begrippen ‘dierwaardig’ en ‘positief welzijn’, welke behoeftes het dier heeft om positief welzijn te ervaren, welke meetbare parameters er zijn om te bepalen of aan die behoeftes wordt voldaan en hoe een houderijsysteem van de toekomst in die behoeftes kan voorzien.  

In 2020 bracht de RDA de zienswijze ‘Dierenwelzijn in de kringlooplandbouw’ uit met daarin de aanbeveling om voor de verbetering en borging van dierenwelzijn en -gezondheid in kringlooplandbouw concrete randvoorwaarden uit te werken. De minister onderschrijft deze aanbeveling nu met de vraag om een zienswijze over dit onderwerp.

Beeld: Twan Wiermans