Debatnamiddag Odisee: Dierproeven ten behoeve van de veehouderij

Discussies omtrent dieren houden niet op bij de grens. Op 2 oktober 2019 kwamen deskundigen en geïnteresseerden omtrent dierproeven in de veehouderij samen op de debatmiddag in Brussel georganiseerd door Hogeschool Odisee in samenwerking met de Raad voor Dierenaangelegenheden. Dit naar aanleiding van de RDA zienswijze die in 2018 gepubliceerd is.

Presentaties

Presentaties werden gegeven door Franck Meijboom (Associate Professor Ethiek Universiteit Utrecht), Bas Blaauboer (vicevoorzitter Centrale Commissie Dierproeven), Nadine Buys (Professor Bio- Ingenieurswetenschappen KU leuven) en David Morton (Emeritus Professor Biomedical Science and Ethics, University of Birmingham).

Dierproeven op veedieren vóór veedieren

Dierproeven worden grotendeels uitgevoerd in direct belang van de mens, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe medicatie. Ook worden dierproeven uitgevoerd ten behoeve van de diersoort zelf, waar gezocht wordt naar manieren om gezondheid, productiviteit of welzijn van het dier te verhogen. Voor alle dierproeven gelden dezelfde wettelijke procedures en worden dezelfde criteria gehanteerd bij de afweging door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). Verder hebben alle proefdieren volgens de wet eenzelfde intrinsieke waarde. Toch lijken er aanvullende zaken ter discussie te staan bij proeven op doeldieren dan bij de translationele proeven ten behoeve van de mens. Intensieve houderijsystemen staan de laatste jaren onder maatschappelijke druk. Er is vraag naar een duurzamer en diervriendelijker houden van dieren. Is het dan nog wel gerechtvaardigd om dieren in te zetten voor onderzoek die bestaande systemen in stand houden? De RDA biedt in zijn zienswijze handvatten aan om verantwoord proefdiergebruik binnen het streven naar een duurzame veehouderij te stimuleren. Hierbij stelt hij dat dierproeven voor de veehouderij in ieder geval een directe bijdrage moet leveren aan het belang van de diersoort zelf.

Vlaamse buren

Tijdens de debatnamiddag was er aandacht voor de dierproeven in de veehouderij in Vlaanderen en het Vlaamse procedurele systeem. In Vlaanderen hebben universitaire instellingen een eigen Ethische Commissie Dierproeven die verantwoordelijk is voor de beoordeling en goedkeuring van onderzoeksaanvragen. Er is geen centrale commissie die de functie van de Nederlandse CCD vervult. De aparte commissies lopen wel tegen vergelijkbare vraagstukken aan. Uiteraard zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden, en het RDA advies is niet één op één toepasbaar op elke Europese lidstaat. Wel zijn de dilemma’s grensoverschrijdend en is het van belang om met elkaar kennis te delen en naar oplossingen te zoeken. Wij willen Mariëlla Debille en Stef Aerts van Hogeschool Odisee bedanken voor het introduceren van dit thema in Vlaanderen en we hopen dat de discussie over duurzaamheid, dierenwelzijn en proefdieren verdere internationale opvolging krijgt.