Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) viert vijfentwintigjarig bestaan met boek

Van polderforum tot expertplatform 

Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat de RDA werd opgericht als adviesraad voor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Raad staat met leden en medewerkers uit zijn bestaansperiode, woensdag 14 november bij dat feit stil op een bijeenkomst in Driebergen.

Beeld: ©RDA / Paul Voorham

25 jaar geschiedenis

Daarbij wordt ook het jubileumboek 'Welzijn en ongemak; De Raad voor Dierenaangelegenheden 1993-2018' gepresenteerd. Het boek, geschreven door dr. Noortje Jacobs en prof.dr. Bert Theunissen, blikt terug op de geschiedenis van de RDA, die aanvankelijk werd opgericht als overleg- en adviesorgaan voor de overheid.

In de beginperiode was de Raad voornamelijk samengesteld uit belangenbehartigers vanuit dierhouderij en dierenbeschermingsorganisaties.

Roerige tijden

Daarop volgde een roerige geschiedenis. Het functioneren stond meerdere malen ter discussie, en de Raad heeft tot twee keer toe zijn taakopvatting en samenstelling herzien om in de maatschappelijke behoefte te blijven voorzien. Toch bleef de RDA belangrijk voor de overheid, die zich steeds meer realiseerde dat dierenaangelegenheden een gecompliceerd, maatschappelijk omstreden en snel veranderend terrein vormen.

Pragmatisch

De Raad zelf is volgens de schrijvers een pragmatisch orgaan gebleken, waarin overleg en uitwisseling tussen de verschillende betrokken kennisagenten en partijen de ruggengraat vormen. Tegenwoordig is hij samengesteld uit leden die om hun expertise worden aangezocht en die er zonder last of ruggenspraak zitting in hebben. Als er binnen de Raad onvoldoende toepasselijke expertise beschikbaar is worden ad hoc externe deskundigen aangezocht. Ook zoekt de Raad meer inbreng van buitenaf door middel van excursies, stakeholderbijeenkomsten en het oprichten van een junior netwerk en Raad van Kinderen. De meeste leden zijn overtuigd dat ze met de huidige manier van werken telkens weer stapjes zetten waarbij dieren én mensen gebaat zijn.

Downloaden of bestellen

Het boek 'Welzijn en ongemak; De Raad voor Dierenaangelegenheden 1993-2018' is vanaf donderdag 15 november onderstaand te downloaden of te bestellen via info@rda.nl.