Veelbelovende groei van grootschalige insectenkweek vraagt om openheid en aandacht voor welzijn

De grootschalige kweek van insecten als bron van hoogwaardige voeding voor mens en dier maakt een snelle groei door. Door het duurzame karakter is die groei veelbelovend, maar er is wel aandacht nodig voor het welzijn van de dieren en openheid in de hele productiesector.

Voorzitter van de RDA, de heer Jan Staman overhandigde het eerste exemplaar aan mevrouw Lieke Hendrix directeur bij Ministerie LNV.

Monitoring van de snelle ontwikkelingen

Dat zegt de Raad in de zienswijze 'De ontpopping van de insectensector – Ongewervelden als productiedier' die maandag 4 juni in Nieuwspoort gepresenteerd is. De snelle ontwikkeling van de sector was voor de RDA aanleiding om de maatschappelijke vraagstukken te verkennen die ermee samenhangen. Daartoe boog de Raad zich over zestien maatschappelijke waarden uit de RDA zienswijze [One Health, een afwegingskader voor beleidsbeslissingen (2015)] zoals dierenwelzijn, gezondheidsrisico’s en milieu. De grootschalige productie van insecten is relatief nieuw en per soort verschillend. Vaak is er nog niet voldoende kennis beschikbaar voor sluitende antwoorden op alle relevante maatschappelijke vragen. De Raad adviseert om meer onderzoek te doen naar het gedrag en welzijn van de insecten en de manier waarop ze het beste in de circulaire economie ingezet kunnen worden. Daarnaast beveelt de Raad alle overheden aan om de ontwikkelingen in de nieuwe sector nauwkeurig te volgen en de vorming van een platform te stimuleren waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken om een verantwoorde ontwikkeling mogelijk te maken: de grootschalige teelt kan alleen een succes worden als de nieuwe sector verantwoordelijkheid neemt, en open is in alle facetten.

Insecten zijn geen robotjes

De RDA vraagt alle betrokkenen om ook van insecten en andere ongewervelden de intrinsieke waarde te respecteren, zoals dat voor alle dieren geldt. Dat betekent dat ook insecten recht hebben op passende zorg. Volgens de Wet dieren moet daarbij rekening gehouden worden met eventueel lijden. Gesterkt door nieuwe aanwijzingen dat insecten als bijen en hommels mogelijk op emotie lijkende toestanden ervaren, adviseert de Raad om gehouden insecten te behandelen als “voelende wezens”, en eventueel lijden zoveel mogelijk te beperken.

Insecten inzetten als afvalverwerkers

Omdat sommige insecten organische restmaterialen kunnen omzetten in hoogwaardige eiwitten, kan de insectenkweek een eigen rol gaan spelen in de circulaire economie. Om de mogelijkheden optimaal te benutten is op korte termijn meer onderzoek nodig naar de restmaterialen die in voldoende mate beschikbaar zijn voor een efficiënte en veilige grootschalige insectenproductie.