Welzijn van vissen verdient meer aandacht van overheid en andere betrokken partijen

Het welzijn van vissen verdient meer aandacht dan het tot nu toe krijgt. In de omgang met vissen moet bewuster rekening worden gehouden met hun welzijn en integriteit. De toenemende wetenschappelijke kennis, technologische ontwikkelingen en de groeiende maatschappelijke aandacht geven aanleiding om meer aandacht te besteden aan het welzijn van vissen.

2018.03.07 Presentatie Zienswijze Welzijn van Vissen
Beeld: Paul Voorham
De heren Aldrik Gierveld (p.l.v. DG Agro en Natuur ministerie LNV) en Martin Scholten (forum voorzitter RDA)

Samenwerken met sectoren

Omdat vissen op veel verschillende manieren met mensen te maken krijgen, is het belangrijk om maatwerk na te streven. De zienswijze bevat suggesties voor de stappen met de meeste impact, maar de RDA nodigt nadrukkelijk iedereen uit om passende maatregelen en acties te formuleren ter versterking van het welzijn van vissen.

De Raad besteedt in zijn zienswijze aandacht aan verschillende categorieën van vissen die door de handen van mensen gaan. Ze worden bijvoorbeeld recreatief of professioneel gevangen voor consumptie, voor datzelfde doel gekweekt, ze worden gehouden door particulieren en bedrijven, levend verhandeld en als proefdier gebruikt. De Raad adviseert om bij het streven naar verbetering door de overheid aansluiting te zoeken bij bestaande praktijkinitiatieven en te streven naar een bredere toepassing daarvan. Ook wordt aanbevolen om verbetering niet zo zeer te zoeken in nieuwe regels maar veeleer in samenwerking met sectoren waar de omgang met vissen vooral te vinden is, zoals onderzoek, handel, visserijbedrijfsleven en sportvisserij.

Welzijn standaard meewegen

Er zijn genoeg aanknopingspunten om vissenwelzijn een zichtbare plek te geven in het beleid, aldus de Raad. Dat kan bijvoorbeeld door welzijn integraal op te nemen in de beoordeling van nieuwe onderzoekprojecten en in die projecten zelf, door bestaande initiatieven te verbreden en te versnellen, door bestaande kennis beter te verspreiden en nieuwe te ontwikkelen, en door belemmeringen per sector in kaart te brengen en weg te nemen. De Raad adviseert ook om het welzijn van vissen standaard mee te wegen in besluiten. De zienswijze van de Raad bevat vervolgens suggesties voor de stappen met de meeste impact, maar de Raad nodigt nadrukkelijk de direct betrokkenen uit om passende maatregelen en acties te formuleren ter versterking van het welzijn van vissen.