Over ons

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd of op eigen initiatief adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn, inclusief diergezondheid en ethische vraagstukken. De RDA behandelt vraagstukken over de volle breedte van het dierbeleid: over gehouden en niet-gehouden (in het wild levende) dieren, hobbydieren, gezelschapsdieren en productie- en proefdieren.

De Raad bestaat uit ongeveer veertig leden met zeer uiteenlopende achtergrond en deskundigheid, die er op persoonlijke titel en zonder last of ruggenspraak zitting in hebben.

Het verhaal van de RDA

Met nieuwe ogen naar dieren kijken (en onszelf)

Onze kijk op dieren verandert. Net als de positie van dieren in onze maatschappij. De samenleving stelt tegenwoordig hoge eisen aan iedereen die huis-, hobby- of productiedieren houdt. Goede zorg voor dieren gaat volgens de huidige normen verder dan alleen het tegengaan van dierenleed en zorgen dat dieren eten, drinken en onderdak hebben. We willen dat dieren een goed leven hebben. We willen dat de zorg voor dieren aansluit bij hun behoeften en dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Dieren worden steeds meer als individuen gezien, met een eigen waarde, een eigen karakter en gevoelsleven en een eigen identiteit.

Die veranderende positie van dieren in onze maatschappij brengt allerlei vragen en afwegingen met zich mee. Wat is geoorloofd in de omgang met dieren en wat niet? Hoe ziet een veehouderij eruit waarin dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en een plezierig leven hebben (positief welzijn ervaren)? Wanneer hebben wij het recht om dieren te doden en wanneer niet? Welke fokkerij- en trainingsmethoden zijn acceptabel bij paarden en honden en welke niet? Welke eisen worden gesteld aan het houden van (wilde en exotische) dieren in dierentuinen? Wanneer mogen we ingrijpen om lijden van dieren in het wild te voorkomen en wanneer is het onze plicht om ze met rust te laten? Wat is toegestaan in de strijd tegen overlast door dierplagen? Hoeveel ruimte gunnen we in ons dichtbevolkte land aan wilde dieren die soms gevaar of schade opleveren?

De Raad voor Dierenaangelegenheden adviseert en ondersteunt beleid en samenleving

Het zijn lastige vragen en afwegingen. De opvattingen en perspectieven van mensen lopen uiteen. Normen verschuiven. En bij al deze dilemma’s spelen vaak veel verschillende aspecten een rol, waardoor er geen eenduidige antwoorden en eenvoudige oplossingen zijn. Er is steeds meer wetenschappelijke kennis over wat dieren nodig hebben om een goed leven te hebben, maar veel is nog onbekend of niet onderzocht. Ondertussen tekent zich wel een gedeelde opvatting af: de maatschappelijke eis dat wij mensen zorgvuldig met dieren omgaan. 

In dat complexe bewegende speelveld adviseert en ondersteunt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en beleidsmakers, dierhouders en de samenleving in brede zin bij vraagstukken rond dieren. Samen met betrokkenen en belanghebbenden brengt de RDA de vragen, problemen en schurende kwesties in kaart. Met als doel die te verhelderen en samen begaanbare wegen naar antwoorden te vinden.

‘In de RDA stellen wij steeds weer drie centrale vragen: hoe ontwikkelen de opvattingen over dieren in de samenleving zich? Wat hebben dieren nodig? Wie moet daarom nu wélke actie ondernemen?’ (Voorzitter Jan Staman)

Rollen van de RDA

Samen met betrokkenen en belanghebbenden identificeren we om te beginnen welke onderwerpen en kwesties aandacht vragen. We verkennen: wat speelt er in de samenleving? Welke nieuwe ontwikkelingen spelen of komen eraan? Welke thema’s die onze omgang met dieren betreffen, behoeven aandacht?

We kijken daarbij steeds naar relevante kennis en inzichten in de wetenschap en naar de nieuwste technologische ontwikkelingen: wat is er bekend over de behoeften en het natuurlijk gedrag van dieren? Hoe weten we of een dier zich prettig voelt of niet? Wat is de invloed van klimaatverandering en andere grote trends op dieren? Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de technologie, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe stalsystemen of alternatieven voor gebruik van proefdieren?

Thema’s die aandacht behoeven maar nog niet in het maatschappelijke en publieke debat worden besproken, agenderen we zowel maatschappelijk als politiek zodat ze onderwerp van discussie worden.

Bij spannende en/of schurende kwesties en dilemma’s organiseren we dialogen, waarin betrokkenen verschillende perspectieven en standpunten verkennen. Ook als gemoederen hoog oplopen en partijen lijnrecht tegenover elkaar staan, kunnen we een verbindende rol spelen.

Voor het ministerie van LNV en andere overheden, politiek en beleid, maar ook dierhouders en sectoren waarin dieren een rol hebben, vervullen we op belangrijke onderwerpen de rol van adviseur. Dat doen we door verschillende opties, perspectieven en routes aan te reiken.

De kern daarbij is dat we begaanbare wegen in kaart brengen. We ontrafelen complexe kwesties rond dieren en brengen denkrichtingen of oplossingen in beeld, die op draagvlak kunnen rekenen. Zo maken we kwesties behapbaar voor de verantwoordelijke bestuurders en beleidsmakers.

Tot slot spelen we een rol bij monitoring en evaluatie van beleid en wetgeving: worden de gestelde doelen gehaald? Bewerkstelligt de wet- en regelgeving dát wat er vooraf mee werd beoogd?