Op dit moment wordt er aan de volgende zienswijzen gewerkt. Zodra deze zijn opgeleverd wordt dit op deze website onder 'Nieuws' bekend gemaakt.

Gevraagde Zienswijzen

Adviesaanvraag RDA n.a.v. consultatie aanvullingsbesluit Natuur

In het kader van de consultatie van het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur onder de in voorbereiding zijnde Omgevingswet zijn bij het ministerie van LNV enige reacties ontvangen die betrekking hebben op het gebruik van middelen en methoden voor het vangen en/of doden van vogels. De bepalingen hierover zijn mede tot stand gekomen op basis van een RDA zienswijze uit maart 2016: Verkorte Zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen Vogels (zie onderstaand). Gevolgen dierenwelzijn en andere ethische aspecten).

Om bij de besluitvorming omtrent het Aanvullingsbesluit Natuur tot een goede afweging te kunnen maken van de ethische en dierenwelzijnsaspecten ten aanzien van de voorstellen die in genoemde consultatiereacties zijn gedaan, verzoekt minister Schouten de RDA om hierover een nadere zienswijze uit te brengen.

Zienswijzen op eigen initiatief

Het Dier in de Kringlooplandbouw

In de Nederlandse landbouw heeft de laatste decennia de nadruk gelegen op productieverhoging en kostenverlaging. Dit is ten koste gegaan van de kwaliteit van publieke waarden, zoals biodiversiteit, bodem, lucht, water, natuur, landschap en klimaat. De wens is nu om de volgende stap in de ontwikkeling in de landbouw en ons voedselsysteem te maken op een zodanige manier dat de kwaliteit van deze publieke waarden niet verder wordt aangetast en zelfs wordt hersteld.