Op dit moment wordt er aan de volgende zienswijzen gewerkt. Zodra deze zijn opgeleverd wordt dit op deze site onder 'Nieuws' bekend gemaakt.

Gevraagde Zienswijzen

Proefdieronderzoek veehouderij

De staatssecretaris wil met deze zienswijze de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) ondersteunen. De CCD heeft aangegeven dat het zich vaak voor dilemma‚Äôs geplaatst voelt bij de ethische beoordeling van onderzoeksvoorstellen van dierproeven voor de intensieve veehouderij. Naar mening van de CCD is het wenselijk om het gebruik van dierproeven ten behoeve van de veehouderij meer te plaatsen in de context van een transitie naar een duurzame veehouderij. Om hier meer  zicht op te krijgen heeft  Staatssecretaris van Dam een  aantal vragen gesteld en gevraagd naar de zienswijze van de RDA.

Protocol Paardenmarkten fase 2

De RDA heeft de zienswijze Paardenmarkten in Nederland 'Man en Paard noemen'op 13 maart 2017 gepresenteerd. De RDA start nu de tweede fase van de zienswijze. In deze tweede fase zal de RDA in overleg treden met de betrokken gemeenten over de wijze waarop de opgenomen waarborgen (c.q. het beoogde nieuwe protocol) onderdeel gaan vormen van de door de gemeenten af te geven paardenmarktvergunningen.

Zienswijzen op eigen initiatief

Welzijn en ethische aspecten van invertebraten als productiedier.

Gezien de op korte termijn verwachte veranderingen heeft de RDA besloten om een visie te geven op de diverse belangen en ethische aspecten rondom het grootschalig gebruik van insecten en andere invertebraten (of ongewervelden) in onze maatschappij. Daarmee wil de RDA een beter beeld van een eventuele behoefte aan een aanvulling van beleid, wetgeving en kennis. De centrale vraag hierbij is: welke maatschappelijke vragen zijn relevant bij de groeiende grootschalige kweek van insecten?

Welzijn van vissen

In Nederland worden vissen gebruikt als consumptievis, siervis en als proefdier. Ze komen voor in het wild, kweekbassins en aquaria. De aandacht voor het welzijn van vissen neemt de laatste decennia toe, zowel vanuit het beleid, het onderzoek, als vanuit de maatschappij en de consument. In de Raad is meermalen gesproken over de wens een nieuwe zienswijze uit te brengen met de focus op het welzijn van vissen. Hiermee wordt nu een start gemaakt.

Ruimings- en vaccinatiebeleid

Gezien de aanhoudende maatschappelijke discussie op het gebied van het Nederlandse ruimings- en vaccinatiebeleid bij uitbraken van besmettelijke dierziekten en de veranderende omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de introductie en verspreiding van diverse dierziekten heeft de RDA besloten om een verkorte zienswijze te presenteren.

Internationaal beleid Dierenwelzijn

In een aantal RDA zienswijzen is het belang benadrukt van het level playing field in de internationale context. Een voorbeeld daarvan is de zienswijze Dierenwelzijn te koop. Daarom is het initiatief genomen om een forum te starten dat zich richt op de internationale omgeving van het beleid over dieren. Dit forum kan een bijdrage leveren aan zienswijzen van de Raad, en zelf initiatieven voorstellen om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren. Als laatste kan, vanuit dit forum ons internationale netwerk versterkt worden.