Verwachte zienswijzen

Op dit moment wordt er aan de volgende zienswijzen gewerkt. Zodra deze zijn opgeleverd wordt dit op deze site onder 'Nieuws' bekend gemaakt.

Gevraagde Zienswijzen

Protocol Paardenmarkten fase 2

De RDA heeft de zienswijze Paardenmarkten in Nederland 'Man en Paard noemen'op 13 maart 2017 gepresenteerd. De RDA start nu de tweede fase van de zienswijze. In deze tweede fase zal de RDA in overleg treden met de betrokken gemeenten over de wijze waarop de opgenomen waarborgen (c.q. het beoogde nieuwe protocol) onderdeel gaan vormen van de door de gemeenten af te geven paardenmarktvergunningen.

Zienswijzen op eigen initiatief

Dierenwelzijn te koop

De rol van de overheid bij marktwerking rond dierenwelzijn. De maatschappelijke wens van verhoging van het dierenwelzijn in de Nederlandse veehouderij boven het wettelijk minimumniveau, staat al decennia prominent op de agenda. Met het oog hierop pleitte de RDA in 2012 voor marktwerking in plaats van het verhogen van de wettelijke minimumnormen voor alle veehouders in Nederland. De afgelopen jaren is het aanbod en de verkoop van voedsel met een hoger dierenwelzijnsniveau in Nederland in absolute zin toegenomen. Er lijkt nog echter steeds  sprake van een aanzienlijk onbenut marktpotentieel. Dit onbenutte marktpotentieel en de nadelige gevolgen hiervan voor de dieren in de Nederlandse veehouderij en de Nederlandse economie, waren voor de RDA aanleiding om de barrières bij marktwerking rond dierenwelzijn onder de loep te nemen, alsook de vraag wat de rol van de overheid zou moeten zijn als antwoord hierop.

Welzijn en ethische aspecten van invertebraten als productiedier.

Gezien de op korte termijn verwachte veranderingen heeft de RDA besloten om een visie te geven op de diverse belangen en ethische aspecten rondom het grootschalig gebruik van insecten en andere invertebraten (of ongewervelden) in onze maatschappij. Daarmee wil de RDA een beter beeld van een eventuele behoefte aan een aanvulling van beleid, wetgeving en kennis. De centrale vraag hierbij is: welke maatschappelijke vragen zijn relevant bij de groeiende grootschalige kweek van insecten?

Welzijn van vissen

In Nederland worden vissen gebruikt als consumptievis, siervis en als proefdier. Ze komen voor in het wild, kweekbassins en aquaria. De aandacht voor het welzijn van vissen neemt de laatste decennia toe, zowel vanuit het beleid, het onderzoek, als vanuit de maatschappij en de consument. In de Raad is meermalen gesproken over de wens een nieuwe zienswijze uit te brengen met de focus op het welzijn van vissen. Hiermee wordt nu een start gemaakt.