RDA Zienswijze Paardenmarkten in Nederland (publieksversie)

Paardenmarkten zijn een vertrouwd verschijnsel in veel Nederlandse plaatsen. De laatste jaren stuiten ze echter steeds vaker op maatschappelijke weerstand. Dat komt deels doordat er incidenteel overtredingen worden waargenomen van de welzijnsnormen uit de wet Dieren en het Besluit houders van dieren, deels ook doordat er meer in het algemeen vragen zijn over de welzijnseffecten voor de betrokken paarden.

Man en Paard noemen

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft daarom aan de Raad voor Dierenaangelegenheden gevraagd om een zienswijze over paardenmarkten. Daarbij vroeg de bewindsman om onderbouwing van zijn streven, paardenmarkten los te koppelen van ‘stressvolle evenementen’ en om mogelijkheden om de risico’s van incidenten te beperken. Vervolgens vroeg hij om in overleg met gemeenten te bepalen hoe de geadviseerde maatregelen onderdeel kunnen worden van het plaatselijke vergunningenbeleid. Deze publiekssamenvatting biedt een beknopte weergave van het eerste deel van het gevraagde advies.