nieuws archief 2016

07-07-2016
Adviesaanvraag houderijvoorschriften
Adviesaanvraag houderijvoorschriften

waarmee maatschappelijk onacceptabel gedrag van honden kan worden voorkomen

 

De staatssecretaris vraagt een zienswijze van de RDA voor het opstellen van houderijvoorschriften waarmee maatschappelijk onacceptabel gedrag van honden kan worden voorkomen.

 

Brief van de staatssecretaris aan de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

30-06-2016
Beheers en verklein populaties zwerfkatten
Beheers en verklein populaties zwerfkatten

Dat adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) aan de staatsecretaris van Economische Zaken. Katten zijn de voornaamste overbrengers van infectieziekten toxoplasmose en Toxocara. Bij zwerfkatten  ligt het aantal geïnfecteerde dieren hoger dan bij gewone katten.

 

De Raad pleit ervoor om deze gezondheidsrisico’s te beperken. Hiertoe hebben zij een aantal maatregelen voorgesteld die gericht zijn om het aantal zwerfkatten te verkleinen en het voorkomen van besmetting van mensen en dieren door een besmette omgeving.

 

Op donderdag 29 juni jl. heeft Directeur-Generaal Hans Hoogeveen uit handen van Frans van Knapen, forumvoorzitter van ‘Vat op de Zwerfkat’, zowel het rapport als de samenvatting ontvangen.

 

Verkorte zienswijze Vat op de Zwerfkat

Volledig rapport Vat op de Zwerfkat

 

Brief van de staatsecretaris van Economische Zake aan de Tweede kamer van 7 juli jl. inzake Stand van zaken toezeggingen dierenwelzijn

 

Interview op Vroege Vogels is terug te luisteren op

www.nporadio1.nl/gemist/2016-07-03

 

Artikel RTL Nieuws Wormen en toxoplasmose: zwerfkat is bedreiging voor volksgezondheid is terug te lezen op

http://www.rtlnieuws.nl/nederland/wormen-en-toxoplasmose-zwerfkat-bedreiging-voor-volksgezondheid

 

Uitzending RTL Nieuws van 2 juli 2016 om 19.30 uur

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/357156/Rtl_Nieuws_1930_Uur.html#

16-06-2016
Verslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2015
Verslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2015

De Raad voor Dierenaangelegenheden vindt het belangrijk om haar resultaten voor een breed publiek beschikbaar te maken.

 

Het jaar 2015 is een onderscheidend jaar geweest voor de Raad. Het was het jaar waarin een evaluatie werd afgeleverd van het functioneren als onafhankelijk adviesorgaan. Dat heeft als resultaat dat de staatssecretaris de Raad vaker en breder wil inzetten.

 

Daarnaast was het een jaar waarin de voorbereiding in gang werd gezet van nieuwe gevraagde en ongevraagde zienswijzen waarvan de publicatie over de grens het kalenderjaar plaatsvond. In het jaar 2015 zijn ook een 9-tal nieuwe raadsleden benoemd en in het RDA team hebben er ook wat wisselingen plaatsgevonden.

 

Ten slotte was 2015 het jaar waar bij de Raad geconfronteerd werd met de terminale ziekte van zijn voorzitter prof.dr. Frauke Ohl. Helaas en veel te vroeg is onze voorzitter in januari 2016 overleden.

 

Het verslag van de Raad over werkjaar 2015

14-06-2016
Raadsvergadering

Raadsvergadering van 13 april 2016

25-05-2016
Herdenkingsdienst Frauke Ohl:
Herdenkingsdienst Frauke Ohl:

‘Gezaghebbend, verbindend, met ruimte voor ratio en emotie’

 

Intellectueel gezaghebbend, was ze met een verbindende stijl altijd op zoek naar common ground, op een terrein waar het in het debat vaak knettert. En dat deed ze met plezier, charme en gevoel voor humor.

 

Deze typering klinkt op de herdenkingsdienst voor Frauke Ohl, hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden op vrijdag 5 februari 2016. 

 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst verscheen een brochure met daarin een journalistiek verslag van de herdenkingsdienst en een integrale weergave van de toespraken, mede op verzoek van diegenen die niet bij deze bijeenkomst aanwezig konden zijn. De brochure is een gezamenlijke uitgave van de Raad voor Dierenaangelegenheden en de faculteit Diergeneeskunde.

 

Op 12 mei jl. kreeg Henri Kool, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, uit handen van Marc Schakenraad, secretaris van de RDA, het eerste exemplaar overhandigd.

 

‘Opdat we Frauke nooit vergeten’

 

Download hier de pdf: In Memorium Frauke Ohl

Download the English version: In memoriam of Frauke Ohl

 

Op verzoek kan de papieren versie van de herdenkingsdienst voor toezending aangevraagd worden via de faculteit Diergeneeskunde of de Raad voor Dierenaangelegenheden.

26-04-2016
Verkorte zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen van vogels
Verkorte zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen van vogels

Op 3 februari heeft de staatssecretaris een aanvraag ingediend bij de RDA om een zienswijze te maken omtrent een aantal middelen, methoden en installaties om vogels te vangen en te doden.

 

Deze verkorte zienswijze beperkt zich vanwege de adviesvraag en de beschikbare tijd tot de gevolgen voor dierenwelzijn en andere ethische aspecten van (alleen) de voorgelegde middelen.

 

Per middel is een analyse gedaan waarbij feiten en omstandigheden bepalen of inzet geaccepteerd kan worden. De RDA roept beleidsmakers en bestuurders op om een transparante afweging te maken en een dergelijke afweging te borgen en de uitwerking er van adequaat te handhaven.

 

Donderdag 21 april jl. kreeg directeur Natuur & Biodiversiteit, Roel Feringa, het advies overhandigd door de voorzitter van het forum Vang- en Dodingsmiddelen Vogels, Andreas Dijkhuis.

 

Download hier de adviesaanvraag

Download hier de aanbiedingsbrief

Download hier het volledige advies

 

Lees hier de voordracht voor het vast te stellen maatregel m.b.t. Vang- en Dodingsmiddelen Vogels:

Voorstel Tweede Kamer voor vaststellen maatregel Vang- en Dodingsmiddelen Vogels.pdf

14-04-2016
RDA pleit voor praktijktest bij nieuwe diersoort als productiedier
RDA pleit voor praktijktest bij nieuwe diersoort als productiedier

Op dinsdag 12 april jl. kreeg Directeur-Generaal Hans Hoogeveen van Agro en Natuur de samenvatting van de zienswijze Toetsingskader Productiedieren overhandigd van de secretaris, Marc Schakenraad.

 

Om diersoorten te kunnen toetsen op hun geschiktheid als productiedier presenteert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) op verzoek van de staatssecretaris de zienswijze “Toetsingskader voor productiedieren”. De RDA bepleit dat het houden van  een diersoort als productiedier in de praktijk wordt getest voordat deze officieel wordt erkend als productiedier.   

 

U kunt de zienswijze hier inzien of downloaden:

Samenvatting Toetsingskader_Productiedieren.pdf

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken: Rapport Toetsingskader Productiedieren.pdf

 

Brief van de staatsecretaris van Economische Zake aan de Tweede kamer van 7 juli jl. inzake Stand van zaken toezeggingen dierenwelzijn

29-03-2016
Raadsvergadering

Raadsvergadering van 11 november 2015

24-03-2016
Adviesaanvraag aanpak verbeteren welzijn paarden op paardenmarkten
Adviesaanvraag aanpak verbeteren welzijn paarden op paardenmarkten

De staatssecretaris vraagt de RDA om een zienswijze omtrent de aanpak verbeteren welzijn van paarden op paardenmarkten.

 

Download de pdf: Aanvraag EZ-voorstel aanpak verbeteren welzijn paarden.pdf

08-03-2016
Meer inzicht nodig in diergezondheid en dierenwelzijn bij vervolg antibioticabeleid
Meer inzicht nodig in diergezondheid en dierenwelzijn bij vervolg antibioticabeleid

Zorg voor betrouwbare gegevens over ziekte, sterfte, antibioticagebruik, risicofactoren en welzijn in de dierhouderij, en ontwikkel indicatoren om diergezondheid en dierenwelzijn te monitoren. Onderzoek en praktijk kunnen daar dan op voortbouwen.

 

Dat adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een vandaag verschenen zienswijze. De RDA was gevraagd om een uitspraak over de invloed van het verminderde antibioticagebruik op diergezondheid en dierenwelzijn, maar concludeerde dat daarvoor nog te weinig betrouwbare gegevens voorhanden zijn.

 

Download hier de aanbiedingsbrief: Aanbiedingsbrief zienswijze Antibioticum.pdf

Download hier het volledige rapport: Zienswijze Antibiotica.pdf

Download the English version: Advisory report Antibiotic.pdf

 

Download hier de publieksversie: Zienswijze RDA Antibioticabeleid.pdf

Download the English version: Summary RDA Antibiotic Policy English.pdf

 

De staatssecretaris heeft onze zienswijze aan de Tweede Kamer aangeboden. Hij zal deze bij de vormgeving van het vervolgbeleid betrekken en hierover in mei aan de Tweede Kamer rapporteren.

 

Lees hier de brief van staatssecretaris van EZ aan de Tweede Kamer:

Brief Aanbieding aan Tweede Kamer van Adviezen RDA SDa en KPMG inzake antibioticumbeleid veehouderij.pdf

 

Staatssecretaris van Dam (ministerie van Economische Zaken) en minister Schippers (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onderschrijven de adviezen van de RDA. Ze zijn overgenomen en uitgewerkt in de plannen van de sectoren en KNMvD, de beleidsaanpak en de onderzoeksagenda voor de komende jaren.

Vervolgbeleid antibiotica in de veehouderij

page loading