nieuws archief 2015

05-11-2015
Reactie EZ en IM zienswijze tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen
Reactie EZ en IM zienswijze tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft, samen met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, haar reactie gegeven aan de Tweede Kamer  over de zienswijze van de  RDA over het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen.

 

Het kabinet onderschrijft de conclusies van de RDA en de COGEM die eveneens is gevraagd om over dit onderwerp te adviseren. Aanpassing van de vigerende regelgeving ligt niet voor de hand om redenen die door de RDA (en COGEM) zijn aangegeven. Verder acht het Kabinet het van belang dat aanvragers van vergunningen voor activiteiten met ggo's, waaronder kunstenaars en musea, zich vooraf de vraag stellen of alles wat kan, ook daadwerkelijk moet plaatsvinden, zelfs als het zou worden toegestaan. Het is dus belangrijk dat zij bij het aanvragen van een Wd-vergunning aangeven waarom ze kiezen voor de door hen gewenste vorm van tentoonstellen in het licht van een bepaald project of doelstelling. Voor de aanvragen in het kader van de Wd (vergunning biotechnologie bij dieren) en de Wod (vergunning dierproeven) geldt dat de bestaande aanvraagformulieren hiervoor volgens Dijksma en Mansveld voldoende basis bieden en derhalve niet aangepast hoeven te worden.

 

Lees hier de volledige reactie van staatsecretaris Dijksma van EZ en staatssecretaris Mansveld van IM:

RDA.2015.161_Reactie-EZ-en-IM-mbt-zienswijze-Het-tentoonstellen-van-genetisch-gemodificeerde-organismen.pdf

24-09-2015
Zienswijze Verantwoord Honden Houden
Zienswijze Verantwoord Honden Houden

Paal en perk aan onaanvaardbaar gedrag van honden en hun houders

 

De zienswijze onderstreept de primaire verantwoordelijkheid van de eigenaar met betrekking tot bijtincidenten. De maatschappelijke veiligheid moet echter altijd vooropstaan. Nemen de houders hun verantwoordelijkheid niet, dan gaat dat uiteindelijke niet alleen ten koste van de gebetene, maar altijd ook van de bijtende hond.

 

In de nazomer van 2013 werd de zienswijze Verantwoord Honden Houden gepubliceerd. Bijgaande de bijbehorende samenvatting van die zienswijze.

 

Download hier de samenvatting: Publieksamenvatting-Verantwoord-Honden-Houden-web.pdf

 

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken: RDA_2013_02_Verantwoord-Honden-Houden.pdf

23-09-2015
Adviesvraag toetsingskader productiedierenlijst
Adviesvraag toetsingskader productiedierenlijst

De staatssecretaris van Economische Zaken vraagt de RDA om één toetsingskader op te stellen waarmee, ongeacht de diersoort, op een consistente wijze afgewogen kan worden of de soort verantwoord gehouden kan worden als productiedier.

 

Download de pdf: RDA.2015.110_Adviesopdracht-toetsingskader-productiedierenlijst.pdf

06-07-2015
Raadsvergadering

Raadsvergadering van 15 april 2015

02-07-2015
Startnotitie forum Samenhang Natuur-Dier
Startnotitie forum Samenhang Natuur-Dier

De positie van dieren in de “vrije” natuur staat vrijwel dagelijks in de belangstelling, denk bijvoorbeeld aan de oehoe, de wolf, de everzwijnen etc.

De RDA is gestart met een zienswijze over toepassing van het afwegingskader Zorgplicht Natuurlijk Gewogen op diersoorten in de natuur.

 

Download de pdf: RDA-startdocument-toepassing-afwegingskader-op-diersoorten-in-de-natuur_def.pdf

16-06-2015
Zienswijze Zichtbaar Veranderd;
Biotechnologie en het Tenstoonstellen van Dieren
Zienswijze Zichtbaar Veranderd;<br />Biotechnologie en het Tenstoonstellen van Dieren

De staatssecretaris van Economische Zaken vroeg de RDA op 2 juli om een zienswijze te geven over het tentoonstellen van genetische gemodificeerde  organismen (ggo’s).

 

De RDA doet in deze zienswijze een appèl op het gezonde verstand en de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen en ontraadt extra regelgeving op het voorliggende terrein.

 

De RDA heeft in de voorliggende zienswijze de maatschappelijke en ethische vragen met betrekking tot het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde dieren in kaart gebracht en geëxpliciteerd.

 

Wij hopen met het uitbrengen van deze samenvatting de verspreiding van die zienswijze in brede kring te stimuleren: Download hier de samenvatting

 

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken: Zichtbaar Veranderd; Biotechnologie en het Tenstoonstellen van Dieren

09-06-2015
Adviesvraag zienswijze inzet antibioticum
Adviesvraag zienswijze inzet antibioticum

De staatssecretaris van Economische Zaken vraagt de RDA om een zienswijze op te stellen over het borgen van de diergezondheid en het dierenwelzijn in relatie tot het antibioticumbeleid in de veehouderij.

 

Download de pdf: RDA.2015.77_Aanvraag_zienswijze_inzet_antibioticum.pdf

28-05-2015
Zichtbaar Veranderd Biotechnologie en het Tentoonstellen van Dieren
Zichtbaar Veranderd  Biotechnologie en het Tentoonstellen van Dieren

Op 2 juli 2014 verzocht staatssecretaris Dijksma om een zienswijze te geven over het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). 

 

De Raad heeft op 15 april 2015 zijn zienswijze Zichtbaar Veranderd – Biotechnologie en het Tentoonstellen van Dieren aan de staatssecretaris opgeleverd.

 

De RDA doet in deze zienswijze een appèl op het gezonde verstand en de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen en ontraadt extra regelgeving op het voorliggende terrein.

 

De RDA heeft in de voorliggende zienswijze de maatschappelijke en ethische vragen met betrekking tot het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde dieren in kaart gebracht en geëxpliciteerd, waarbij zij echter geen uitspraken doet over het Nederlandse kunstbeleid.

 

Download de pdf: RDA 2015 59_ RDA Zichtbaar Veranderd Biotechnologie en het Tentoonstellen van Dieren.pdf

26-05-2015
Verslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2014
Verslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2014

Directeur-generaal Agro en Natuur van Economische Zaken, Hans Hoogeveen, ontving het eerste exemplaar van het jaarverslag van de voorzitter, Frauke Ohl.

 

De Raad voor Dierenaangelegenheden vindt het belangrijk om haar resultaten voor een breed publiek beschikbaar te maken. Terugkijkend op  het afgelopen jaar constateren we dat veel in gang is gezet. Bijvoorbeeld de evaluatie over de periode 2008-2014, een groot aantal zienswijzen op eigen initiatief en uitwerking van zienswijzen op verzoek van de staatssecretaris.

 

In het jaar 2014 vond ook de eerste Vaarkamplezing plaats ter nagedachtenis van oud-voorzitter Henk Vaarkamp en kwam de gevraagde zienswijze ‘Onder Voorwaarden Houden van Dieren’ uit.

 

In het verslag staan we ook stil bij het verlies van raadslid Alex Ploeg die bij de ramp met de vlucht MH17 is omgekomen. De Raad heeft zich versterkt met  de leden Jacques van Alphen, Bas Haring, Han Swinkels en Hans van Trijp. Daarnaast is het gehele RDA team vernieuwd.

 

U kunt hier het Jaarverslag lezen: RDA-jaarverslag2014-BW-defweb.pdf

30-04-2015
Startnotitie forum Zwerfkatten
Startnotitie forum Zwerfkatten

Er bestaan diverse signalen dat mensen problemen ervaren van zwerfkatten. Aanleiding voor de RDA om de zwerfkatten problematiek in breed verband te beoordelen zijn de risico’s voor volksgezondheid en dierenwelzijn.

 

Download de pdf: RDA vastgesteld startdocument Zwerfkatten - beheersing en verkleining problematiek van zwerfkatten

page loading