nieuws archief 2014

04-12-2014
Eerste rapportage Welzijnscommissie

De welzijnscommissie heeft de eerste rapportage opgeleverd. De commissie was onder de indruk van de professionaliteit van alle betrokkenen bij de ruiming. Tevens doet zij een praktische suggestie om het dierenwelzijn te verbeteren.

 

Download de pdf: RDA-2014-63_Weekrapportage-Welzijnscie-Vogelgriepuitbraak-2014.pdf

04-12-2014
Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014 ingesteld (“welzijnscommissie”). Deze commissie wordt gevormd door Prof dr. Frauke Ohl en dr Ruurd Stolp.

Bewaking van dierenwelzijnsaspecten is van groot belang bij de bestrijding van dierziekten. De welzijnscommissie heeft tot taak na te gaan of de ruimingsacties die momenteel plaatsvinden ter bestrijding van de uitbraak van vogelgriep op een uit oogpunt van dierenwelzijn verantwoorde wijze worden gedaan. Meer in den brede kan de welzijnscommissie aanbevelingen doen om welzijnsproblemen die zich voordoen tot een oplossing te brengen. De commissie brengt hierover rapport uit aan de staatssecretaris.

 

Link naar Overheid.nl: Instelling Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014

Download de pdf: Instellingsbesluit-Welzijnscommissie-Vogelgriep-uitbraak-stcrt-2014-34038.pdf

25-11-2014
Rapport ‘Verantwoord honden houden’

De staatssecretaris heeft, mede namens de minister van  Veiligheid en Justitie haar reactie gegeven op het rapport “Verantwoord honden houden: paal en perk aan onaanvaardbaar gedrag van honden en hun houders” dat de RDA in 2013 heeft uitgebracht. 

 

De staatssecretaris onderschrijft het  standpunt van de RDA dat adequaat beleid ten aanzien van bijtincidenten enerzijds gericht moet zijn op preventie en anderzijds op het waarborgen van veiligheid van mens en dier door middel van een effectieve doelgerichte reactie nadat een bijtincident is opgetreden. Adequaat beleid zal alleen mogelijk zijn indien het palet aan mogelijk te nemen maatregelen afdoende is om naast de goedwillende ook de kwaadwillende eigenaar op hun verantwoordelijkheid te wijzen en de kosten te laten waar ze behoren te liggen.  Uit de gevoerde gesprekken met een aantal gemeenten komt duidelijk naar voren dat zij de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van beleid rondom bijtincidenten volledig onderschrijven. Ook is uit nadere analyse gebleken dat voor gemeenten bestuursrechtelijk meer maatregelen mogelijk zijn dan algemeen wordt aangenomen. Met de bestaande handhavingsinstrumenten kunnen gemeenten effectief de genoemde problemen aanpakken.

 

Bekijk hier de kamerbrief over het rapport verantwoord honden houden en de bijlage.

 

01-11-2014
Verslag Raad voor dierenaangelegenheden 2011-2013
Verslag Raad voor dierenaangelegenheden 2011-2013

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken ontving vandaag het eerste exemplaar van het jaarverslag door de voorzitter RDA, prof.dr. Frauke Ohl.

 

Dit (jaar)verslag is voor het eerst in een ‘nieuw jasje’ gestoken want de raad vindt het belangrijk om haar resultaten voor een breder publiek beschikbaar te maken. Terugkijkend naar de afgelopen jaren heeft de raad een consistente lijn gevonden over de verschillende vraagstukken heen en wilt dit op deze nieuwe manier toegankelijk maken.

 

In de jaren 2011 tot en met 2013 verschenen er zeven zienswijzen van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Deze gingen over vraagstukken van uiteenlopende aard en reikwijdte, zoals de wijze waarop ganzen worden gedood of de vraag wanneer wij als mensen verantwoordelijkheid moeten nemen voor het welzijn van niet-gehouden dieren.

 

De raad beperkt zich niet tot de concrete vraag die aan de orde is, maar zoekt steeds naar de vragen die daarachter liggen. Dat maakt het mogelijk om te streven naar een handelingskader voor de manier waarop mensen omgaan met dieren. Zo’n kader geeft niet direct de antwoorden maar begeleidt er wel stapsgewijs naartoe.

 

U kunt hier het jaarverslag lezen:

 

Jaarverslag 2011-2013 deel 1

Jaarverslag 2011-2013 deel 2

01-10-2014
Marc Schakenraad nieuwe Secretaris
Marc Schakenraad nieuwe Secretaris

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft ir. M.H.W Schakenraad (Marc) benoemd tot secretaris van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA). Hij volgt drs. Laurens Hoedemaker op.

 

Marc Schakenraad (1966, Den Dungen) studeerde Dierwetenschappen aan Wageningen UR, en begon zijn actieve loopbaan als onderzoeker bij het LEI Wageningen UR. Daarna heeft hij diverse functies bekleed bij beleid en uitvoering van het huidige ministerie van Economische Zaken, als laatste als hoofd uitvoering visserijregelingen bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn.

 

03-07-2014
Stand van zaken positieflijst zoogdieren

Dinsdag 2 juli jl. heeft staatssecretaris Dijksma een brief aan de Tweede Kamer gestuurd inzake de  ‘Stand van zaken positieflijst zoogdieren’.

De brief aan de kamer heeft als bijlage:

- Brief van de Raad voor Dierenaangelegenheden

 

Onderstaand treft u de link van de Tweede Kamer aan:

http://tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail.jsp?id=2014Z12631&did=2014D25314

 

Zie ook onder Publicaties 2014 op deze website.

15-01-2014
nú aanmelden: Vaarkamp-lezing op 7 februari 2014

 

Op vrijdag 7 februari opent staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken persoonlijk de eerste Vaarkamp-lezing in de Domkerk te Utrecht.

 

Henk Vaarkamp was van 2007 tot zijn plotselinge overlijden in 2011 voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Staatssecretaris Bleker zegde destijds aan de Tweede Kamer toe de heer Vaarkamp op gepaste wijze te willen herdenken. Daartoe is de Vaarkamp-lezing ingesteld. Deze lezing zal elke drie jaar gehouden worden. Maatschappelijke acceptatie van de dierhouderij staat centraal en deze lezingen willen dierhouder en dierenarts, wetenschap en praktijk en politiek met elkaar in verbinding brengen. Het inhoudelijke gedeelte van de eerste Vaarkamp-lezing wordt verzorgd door prof. dr. Pijpers, decaan van de faculteit Diergeneeskunde. Zijn voordracht is getiteld: "Het houden van dieren...ieders verantwoordelijkheid?!"

 

Aanmelden voor deze lezing is nú mogelijk op info@RDA.nl  

 

 

Lezing: 16.00 -18.00 Domkerk te Utrecht; aansluitend receptie van 18.00 tot 19.30