nieuws archief 2013

17-12-2013
positieflijst: tussenadvies houderijvoorschriften

 

 

Dierenraad over Houderijvoorschriften:

 

“Eerst kaders, dan inhoud”.

 

 

Niet iedereen mag zomaar elk dier houden. Op 19 juni jl. stuurde staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken haar besluit over de positieflijst voor zoogdieren naar de Tweede Kamer. In dat besluit stond welke zoogdieren wél en welke zoogdiersoorten niet meer gehouden mogen worden. Dijksma besloot ook dat er voor de toegelaten diersoorten houderijvoorschriften opgesteld moeten worden. Daarvoor riep zij de hulp in van de Raad voor Dierenaangelegenheden.

 

De Raad adviseert de staatssecretaris om eerst duidelijk te maken wat de kaders voor de houderijvoorschriften zijn. Hoe moeten de voorschriften er uit zien? Wat moet er in ieder geval in staan? Wie gaat de informatie aanleveren en wie gaat het toetsen? En hoe moeten de houderijvoorschriften in de praktijk toegepast worden?

 

Daarna kan de Raad gaan werken aan de inhoud en de eigenlijke houderijvoorschriften opstellen. Dat kan de Raad niet alleen: veel kennis en kunde moet vanuit dierenwelzijns- en dierhouderijorganisaties ingebracht worden. Het opstellen van de houderijvoorschriften zal in het eerste kwartaal van 2014 plaatsvinden.

 

 

 

 

De brief waarmee staatssecretaris Dijksma deze zienswijze naar de Tweede Kamer stuurde vindt u via deze link: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/16/kamerbrief-over-uitwerking-positieflijst.html

 

De brief van staatssecretaris Dijksma over het positieflijstbesluit – en de positieflijst – vindt u via deze link: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/19/brief-aan-de-tweede-kamer-positieflijst.html

 

 

22-05-2013
Zorgplicht voor Natuurdieren: Kamerbrief

 

"Ik vind de zienswijze waardevol. Het biedt een bruikbaar kader voor eigenaren en beheerders om besluiten te nemen die het welzijn van in het wild levende dieren aangaan." schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

 

In deze brief geeft zij haar lovende reactie over de zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Zij constateert dat de maatschappelijke belangstelling voor het welzijn van wilde dieren - zoals de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, de edelherten in het Oostvaardersplassengebied en de op Texel gestrande bultrugwalvis - groot is. Het bij elkaar brengen van de dierenwelzijnsbenadering en de in het natuurbeheer gebruikelijke ecologische benadering ziet de staatssecretaris als een noodzaak en een uitdaging. Deze zienswijze kan daarbij een belangrijke rol spelen.

 

De staatssecretaris zegt toe de zienswijze te gebruiken waar dat voor haar beleid van toepassing is, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de nieuwe Natuurvisie en bij het Protocol voor gestrande zeezoogdieren.

 

De Raad voor Dierenaangelegenheden verwacht dat de zienswijze ook van nut kan zijn voor de nieuwe Wet Natuur, de discussie over de jacht in Nederland en de besluitvorming inzake de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

 

 

Voor de brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer klikt u hier.

Voor het rapport Zorgplicht Natuurlijk Gewogen klikt u hier.

 

 

 

 

 

 

11-01-2013
Verantwoordelijkheid voor 'wilde' dieren
Verantwoordelijkheid voor 'wilde' dieren
 
 
 
Hadden we de gestrande bultrugwalvis Johannes (Johanna) moeten redden, moeten doodmaken, of hadden we ons er helemaal niet mee mogen bemoeien? Gedurende twee weken hebben maatschappij, wetenschappers, praktijkexperts en politici over deze vraag gevochten en in de tussentijd is Johanna uit zichzelf overleden.
 
De walvisvraag is niet het eerste voorval met 'wilde' dieren waarover de meningen in Nederland sterk uiteen lopen: ook over de zeehonden op de Wadden, de grote grazers in het Oostvaardersplassengebied, de wilde zwijnen op de Veluwe en de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen is en blijft er veel debat.
 
De Raad voor Dierenaangelegenheden vindt dat er juist nu, op het moment dat het natuurbeleid in Nederland van het Rijk wordt overgedragen naar de provincies en nog voordat de nieuwe Wet Natuur moet worden vastgesteld, behoefte is aan gemeenschappelijke uitgangspunten voor de omgang met niet-gehouden dieren.
 
In zijn zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen legt de Raad uit wie wanneer en waarom verantwoordelijk is voor het welzijn van semi- en niet-gehouden dieren. De basis voor deze verantwoordelijkheid is dat dieren voelende wezens zijn en dat de mens daarom de morele verantwoordelijkheid heeft om in zijn handelen rekening te houden met het welzijn van dieren. Deze verantwoordelijkheid is onder andere vastgelegd in het Europese Verdrag van Lissabon. De Raad laat ook zien dat de formele scheiding tussen gehouden en niet-gehouden dieren (waarbij de gehouden dieren volledig verzorgd en de niet-gehouden dieren volledig met rust gelaten moeten worden) niet langer opgaat. De mate waarin een dier zich kan handhaven in zijn omgeving staat centraal, en de menselijke zorgplicht voor het dier (ook voor niet-gehouden dieren!) volgt daaruit.
 
Op vrijdag 25 januari zal de zienswijze van de Raad besproken worden met vertegenwoordigers van de organisaties die veel met natuurbeheer en natuurbeleid in Nederland te maken hebben. De staatssecretaris van Economische Zaken zal daarna haar visie aan de Tweede Kamer kenbaar maken.