nieuws archief 2012

12-07-2012
Agenda voor het Dierbeleid: vervolgacties EL&I

Medio 2010 publiceerde de Raad voor Dierenaangelegenheden de Agenda voor het Dierbeleid. In deze agenda formuleerde de Raad een aantal aanbevelingen voor de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 

 

Eén van de aanbevelingen was om de maatschappelijke opvattingen over dieren en de wijze waarop wij met dieren omgaan regelmatig te (laten) inventariseren. Naar aanleiding daarvan publiceerde het ministerie van EL&I op 7 juni 2012 de eerste Trendanalyse Denken over Dieren; dier en ding, zegen en zorg.

 

De Raad adviseerde de staatssecretaris bovendien om zich te buigen over deze drie fundamentele vragen met betrekking tot de dierhouderij in Nederland: (1) Op welke gronden vinden wij het gerechtvaardigd dat wij dieren houden? (2) Voor welke doeleinden vinden wij het gerechtvaardigd om dieren te houden? en (3) Op welke wijzen vinden wij het gerechtvaardigd om dieren te houden?


Ter voorbereiding op een antwoord op deze eerste twee vragen heeft het ministerie van EL&I het project Rechtvaardiging Houden van Dieren in het leven geroepen. Het eindverslag van dit  project en het essay dat dr. Franck Meijboom in het kader van dit project schreef zijn nu voor publicatie vrijgegeven.

 

U kunt deze stukken downloaden via de links in deze nieuwsbrief, of via onze website, www.RDA.nl waar u ze vindt onder de button Publicaties, jaartal 2010.

 

Tot slot willen wij niet onvermeld laten dat de Europese Commissie onlangs heeft laten weten zeer geïnteresseerd te zijn in de Agenda voor het Dierbeleid. Wij houden u op de hoogte!

 

Met vriendelijke groet,

Het RDA-team

20-02-2012
Prof. Dr. Frauke Ohl voorzitter RDA
Prof. Dr. Frauke Ohl voorzitter RDA

Raadslid en interim-voorzitter prof. dr. Frauke Ohl is door staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) benoemd tot voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA).

 

Mevrouw Ohl is hoogleraar Dierenwelzijn en Proefdierkunde aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Zij is daar ook hoofd van het Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij. In die rol probeert zij de verbinding tussen wetenschap, maatschappij en de praktijk van de dierhouderij tot stand te brengen. In nationaal en internationaal verband is zij een erkende autoriteit in de onderzoeksvelden dierenwelzijn en dierethiek. Zij streeft ernaar wetenschappelijke kennis ook toegankelijk te maken voor niet-wetenschappers.

 

Sinds 2008 is mevrouw Ohl lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Zij was ook lid van de Commissie Vaarkamp-Ohl die tijdens de Q-koortsuitbraak in 2009-2010 in opdracht van minister Verburg van LNV toezicht hoeld op het welzijn van de geiten tijdens de ruimingswerkzaamheden. Als lid van de commissie Gabor (ICMO2) heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de vermaatschappelijking van het beheer van de grote grazers in het Oostvaardersplassengebied. Zij zit ook in de Beheeradviescommissie voor het Oostvaardersplassengebied.

 

Mevrouw Ohl volgt prof. dr. Henk Vaarkamp op, die tot zijn overlijden op 13 oktober 2011 voorzitter van de Raad was.