nieuws archief 2011

13-10-2011
Overlijden prof.dr. Henk Vaarkamp

Speak softly...

 

Een markant mens is heengegaan

Op donderdagavond 13 oktober is onverwachts overleden...

Prof. dr. Henk Vaarkamp

voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden

Hij had nog zoveel plannen. Wij zullen hem missen.

Wij wensen Erica, Annemarie, Rijk, familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

 

De Raad voor Dierenaangelegenheden,

namens deze,

Drs. Laurens Hoedemaker, secretaris

 

De uitvaart zal op donderdagmiddag 20 oktober plaatsvinden. Steunbetuigingen voor de familie kunt u adresseren aan het bureau van de Raad, Postbus 20401, 2500 EK te den Haag.

Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. De Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.

05-10-2011
RDA Nieuwsbrief, 5 oktober 2011

Fokkerij: visie Bleker sluit aan bij zienswijze RDA

Op dinsdag 27 september jl. presenteerde staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zijn visie op de fokkerij van dieren.

In zijn visie verwijst de staassecretaris meermaals naar de zienswijze Fokkerij & Voortplantingstechnieken die de Raad voor Dierenaangelegenheden in december 2010 publiceerde.

De Raad is verheugd dat de staatssecretaris het merendeel van de overwegingen uit deze zienswijze overneemt, inclusief het uitgangspunt dat de fokkerij plaats moet vinden binnen de door de Raad geadviseerde kaders, te weten:

1) Behoud van vitaliteit en fysieke gezondheid

2) Behoud van soorteigen gedrag en mentale gezondheid

3) Behoud van integriteit

4) Behoud van genetische diversiteit

De Raad verwacht - samen met staatssecretaris Bleker - veel van de zogenaamde proefpolders waarin verschillende belanghebbenden samen werken aan een verantwoorde fokkerij van dieren.

 

Voor meer informatie:

Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. De Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.

06-07-2011
RDA Nieuwsbrief, 6 juli 2011

Deze week publiceerde The Veterinary Journal een artikel geschreven door ons raadslid prof. Frauke Ohl en dr. Franz Josef van der Staay (beiden van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht).

In dit artikel pleiten zij voor een dynamische definitie van Dierenwelzijn, waarin zowel het aanpassingsvermogen van het dier alsook de maatschappelijke context een belangrijke rol spelen.

De - vrij vertaalde - samenvatting van het artikel luidt:

  

"Dierenwelzijn is geen eenduidig begrip: het bestaat uit een glijdende schaal die loopt van slecht dierenwelzijn (negatief) tot goed dierenwelzijn (positief).

Vroeger werd 'goed dierenwelzijn' gedefinieerd als de afwezigheid van negatieve toestanden. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat ook het aanpassingsvermogen van dieren in de loop van de evolutie verder is ontwikkeld.

De welzijnsstatus van een dier kan het beste worden bepaald aan het vermogen van dat dier om zich aan te passen aan een bepaalde omgevingsfactor.

 

Dit betekent dat dierenwelzijnvragen niet eenvoudigweg beantwoord kunnen worden door middel van objectieve biologische metingen aan het dier.

 

In de praktijk worden zowel het vaststellen van de welzijnsstatus van een dier als het oplossen van de daarbij gesignaleerde welzijnsproblemen sterk beinvloed door de context en - in het bijzonder - door culturele en maatschappelijke waarden.

 

Bij het vaststellen of een bepaalde dierenwelzijnstatus wel of niet moreel aanvaardbaar is moeten dierenwelzijnweteschappers zich ervan bewust zijn dat wetenschappelijke definities van dierenwelzijn sterk worden beinvloed door de heersende maatschappelijke morele opvattingen."

 

In het artikel wordt het Afwegingsmodel voor Dierenwelzijn van de RDA (uit de Agenda voor het Dierbeleid) gepresenteert om duidelijk te maken hoe dierenwelzijnvraagstukken in hun maatschappelijke context bezien moeten worden.

 

Voor de online (engelstalige) samenvatting van het artikel klikt u hier .

 

Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. De Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.

30-06-2011
RDA Nieuwsbrief, 30 juni 2011

De Tweede Kamer heeft gisteren een Motie aangenomen waarin de regering de opdracht krijgt om het Afwegingsmodel voor Dierbeleid van de RDA in de praktijk te brengen.

De Raad presenteerde het Afwegingsmodel voor Dierbeleid in zijn zienswijze Agenda voor het Dierbeleid (RDA/2010/01).

 

De volledige tekst van de motie (ingediend door mevrouw Wiegman- van Meppelen Scheppink - CU) luidt:

 

"De Kamer,

gehoord de Beraadslaging,

van mening dat moderne veehouderij niet alleen efficiënt en duurzaam moet zijn, maar ook ethisch verantwoord;

van mening dat de aanbevelingen met betrekking tot een ethisch afwegingskader uit het recente rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden kunnen bijdragen aan het realiseren van een ethisch verantwoorde veehouderij in Nederland;

constaterende dat de staatssecretaris positief heeft gereageerd op de aanbevelingen uit het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden;

van mening dat deze aanbevelingen op concrete wijze in de praktijk moeten worden gebracht;

verzoekt de regering een afwegingsmodel voor dierbeleid, zoals bedoeld in het advies van de Raad voor Dierenaagelegenheden, nader uit te werken en de Kamer te informeren over de inhoud en voorgenomen wijze van de toepassing van dit afwegingsmodel,

en gaat over tot de orde van de dag."

 

Kamerstuk nr 56. (28973)

 

Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. De Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.

13-05-2011
RDA Nieuwsbrief, 13 mei 2011

Dierenwelzijn en volksgezondheid zijn de belangrijkste argumenten in de discussie over megastallen. Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft laten doen bij de start van de dialoog over megastallen. Veel Nederlanders vinden een dialoog over megastallen en veehouderij zinvol. Er is ook nog veel ruimte voor een dialoog: een grote groep Nederlanders twijfelt of ze voor of tegen megastallen is.

Dit is de kop boven het nieuwsbericht van 11 mei over de maatschappelijke dialoog megastallen op de website van het ministerie van EL&I.

De Raad voor Dierenaangelegenheden publiceerde in februari 2008 de zienswijze Dierenwelzijn en Diergezondheid op megabedrijven in Nederland. Daarin constateert de Raad dat dierenwelzijn inclusief diergezondheid in megabedrijven in beginsel niet beter of slechter zal zijn dan in de huidige zgn. familiebedrijven. De Raad ziet wel een aantal specifieke diergezondheidsrisico’s. In het licht van de maatschappelijke dialoog willen we deze zienswijze nogmaals onder uw aandacht brengen.

 

Via deze nieuwsbrief vragen we tevens uw aandacht voor het RDA-jaarverslag 2010.

 

Alle publicaties van de Raad voor Dierenaangelegenheden zijn te vinden op onze website www.RDA.nl, op de pagina Publicaties.

Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. De Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.

 

 

 

 

26-01-2011
RDA Nieuwsbrief, 26 januari 2011

Geachte lezer,

 

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft in 2010 drie zienswijzen gepubliceerd:

Verantwoord Houden - over de rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van gehouden dieren - in maart, de Agenda voor het Dierbeleid in juli en Fokkerij & Voortplantingstechnieken in december 2010

Deze drie zienswijzen staan op de agenda voor het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor EL&I dat volgende week woensdag, 2 februari zal plaatsvinden. De Kamerleden hebben vooraf ca. 500 schriftelijke vragen ingediend, waarvan een belangrijk deel betrekking heeft op of refereert aan de zienswijzen van de RDA.

Het Algemeen Overleg zal van 11.00 tot 14.00 plaatsvinden in de Kappeyne van de Coppellozaal van de Tweede Kamer. Het overleg is openbaar en u kunt het tevens live via internet volgen. Zie daarvoor de website van de Tweede Kamer: www.tweedekamer.nl

 

Met vriendelijke groet,

De Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. De Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.