nieuws archief 2010

21-07-2010
RDA Nieuwsbrief, 21 juli 2010

Van Debat naar Dialoog

In het debat over het houden van en het omgaan met dieren wordt in Nederland veel te veel langs elkaar heen gepraat: niemand lijkt meer in staat of bereid om alle relevante feiten en argumenten eerlijk tegen elkaar af te wegen. Het is belangrijk dat Nederlanders weer weten hoe het er echt aan toe gaat in de dierhouderij. Pas dan kan een eerlijke en rationele discussie worden gevoerd, die leidt tot een duurzaam en consistent dierbeleid.

Dat adviseert de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) aan demissionair minister Gerda Verburg van LNV. Haar ministerie had aan de deskundigenraad gevraagd op een rijtje te zetten welke ethische kwesties op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid de komende jaren aangepakt zouden moeten worden door het ministerie. Achtergrond van het verzoek is dat de morele standpunten over dierhouderij en dierenwelzijn in Nederland de laatste jaren behoorlijk zijn gepolariseerd.

 

De RDA stelt vast dat een en dezelfde persoon heel verschillend kan denken over productie- en gezelschapsdieren. Heeft iemand een varken als hobbydier, dan heeft dit dier een geheel andere status dan zijn evenknie die in vijf maanden op een bedrijf met 3500 dieren wordt afgemest. Een muis in een hokje thuis heeft een heel andere status dan de muis als plaagdier. De Tweede Kamer keurde vorig jaar het houden van nertsen voor de bontindustrie af, maar een nerts mag wel als huisdier worden gehouden. Gezelschapsdieren worden steeds vaker vermenselijkt en krijgen de rol van gezinslid toebedeeld en daar worden ze niet noodzakelijk gelukkiger van, concludeert de Raad.

 

De RDA adviseert het ministerie om tot een breed afwegingsmodel te komen, waarin alle factoren die van belang zijn voor het dierbeleid, worden meegewogen. Die factoren zijn, naast dierenwelzijn en diergezondheid, onder meer volksgezondheid (denk aan Q-koorts), economie, ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld megastallen) en milieu (mest, CO2 en methaan). Door dit Afwegingsmodel voor het Dierbeleid consequent te hanteren wordt het overheidsbeleid transparanter en consistenter.

Het ministerie zou daarnaast een (politieke) discussie moeten aanzwengelen over de vraag waarom wij het moreel aanvaardbaar achten dat de mens dieren houdt en voor welke doelstellingen wij dat aanvaardbaar achten. Daarvoor is het nodig dat men beschikt over voldoende kennis en dat men zich bewust is van en nagedacht heeft over zijn eigen principes. Om dat mogelijk te maken zouden kinderen al op de basisschool weer moeten leren over dieren, dierhouderij en dierenwelzijn.

 

De Raad heeft voor het ministerie een lijst gemaakt van onderwerpen waarover de maatschappelijke opvattingen sterker zijn gaan conflicteren. Deze onderwerpen zouden de komende kabinetsperiode aan de orde moeten komen. Op de lijst staan onder meer de positie van de veehouderij in Nederland, het langeafstandstransport van levende dieren en het fokken van gezelschapsdieren met welzijnsbedreigende kenmerken.

Omdat er kortgeleden publiek en politiek een heftige discussie is geweest over het bijvoeren van Koniks in de Oostvaardersplassen, staan de wilde paarden en runderen ook op de lijst. De RDA is van mening dat er een aparte zienswijze moet komen voor niet- en semigehouden dieren, met andere woorden voor de omgang met wild en met grote grazers in zogenoemde nieuwe natuurgebieden.

 

De volledige Agenda voor het Dierbeleid downloadt u hier

 

Meer informatie over de Raad voor Dierenaangelegenheden vindt u op www.RDA.nl

Alle publicaties van de Raad vindt u hier.

 

Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter niet instaan voor de feitelijke juistheid van bijdragen. Raad voor Dierenaangelegenheden kan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.

07-04-2010
RDA Nieuwsbrief 7 april 2010

Jaarverslag 2010

Geachte abonnee,

Op 6 april 2010 is het jaarverslag van de Raad voor Dierenaangelegenheden over het jaar 2009 op onze website (www.RDA.nl) geplaatst.

2009 was ons eerste werkjaar in de nieuwe samenstelling en met de nieuwe werkwijzen. In dit jaar produceerden wij de zienswijzen Zichtbaar Beter, over de rol van de dierenarts voor het algemeen belang (medio 2009) en Verantwoord Houden, over de rollen en verantwoordelijkheden voor het welzijn en de gezondheid van gehouden dieren (eind 2009).

In het jaarverslag vindt u onder andere een terugblik van de voorzitter van de Raad, prof. dr. Henk Vaarkamp, en van de voorzitters van de Fora die de zienswijzen van de Raad voorbereid hebben.

 

Voor het jaarverslag klikt u hier; voor alle publicaties van de Raad klikt u hier.

 

Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter niet instaan voor de feitelijke juistheid van bijdragen. Raad voor Dierenaangelegenheden kan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.

16-03-2010
RDA Nieuwsbrief, 16 maart 2010

Verantwoord Houden

Een zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden van 16 maart 2010

De Raad voor Dierenaangelegenheden vindt dat alle gehouden dieren in Nederland een goed leven zouden moeten hebben.

 

 

Verantwoordelijkheden

De dierhouder is daarbij als eerste verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van zijn dier. Bovendien vindt de Raad dat het houden van dieren niet strikt een privezaak is: de overheid is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van dieren in Nederland en die overheid moet daarom alle dieren in beeld kunnen hebben.

 

 

Welbevinden en maatschappelijke verantwoording

Waar we nu uitgaan van de minimumeisen voor dierenwelzijn en blij zijn met kleine verbeteringen daarboven, wil de Raad voor Dierenaangelegenheden dat we voortaan uitgaan van de ideale situatie. Dat zgn. streefniveau moet meer zijn dan de afwezigheid van dierenleed: het welbevinden van het dier moet het doel zijn. In de praktijk wordt het streefniveau lang niet altijd gehaald, omdat er ook andere belangen zoals economie, volksgezondheid etc. een rol spelen. De Raad vindt dat de dierhouders aan de maatschappij moeten verantwoorden of ze het streefniveau halen en wanneer ze dat niet halen, waar dat dan door komt.

 

 

47 Acties

In zijn rapport benoemt de Raad 47 acties om te komen tot een verantwoorde manier van dieren houden in Nederland. Dit zijn acties voor de dierhouders, voor de overheid, voor de dierenartsen, voor de agro-industrie, voor de retailers enz. Deze 47 acties zijn gebaseerd op een fundamentele (her)bezinning op de rollen en verantwoordelijkheden van alle partijen die te maken hebben met het houden van dieren in Nederland.

 

U vindt het rapport op onze website: www.RDA.nl of via deze link.

 

Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter niet instaan voor de feitelijke juistheid van bijdragen. Raad voor Dierenaangelegenheden kan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.