nieuws archief 2009

26-09-2009
RDA Nieuwsbrief, 26 september 2008

Update website: 'oude koeien' toch relevant?

De afgelopen maand hebben we er hard aan gewerkt om onze website te updaten: ook de adviezen van voor 2002 zijn nu via de pagina Publicaties in te zien en als PDF te downloaden.

Er is het afgelopen decennium veel veranderd op het gebied van de dierhouderij in Nederland. Dat betekent, dat niet alles even actueel meer is: een advies uit 1995 moet in de context van de toenmalige tijd worden bezien. Toch is een aantal stukken vandaag de dag (nog steeds of alweer) verrassend relevant. Ook zijn sommige brieven, rapporten en adviezen lezenswaardig omdat ze ontwikkelingen in bepaalde dilemma's in de dierhouderij laten zien waar we vandaag de dag nog lering uit kunnen trekken.

De volgende stukken uit de periode 1995 - 2001 brengen wij graag in het bijzonder onder uw aandacht:

- RDA 2001/04, over diertransporten.

- RDA 2001/01, over agroproductieparken.

- RDA 2000/12, over de Europese handel in (CITES en niet-CITES) vogels en

gezelschapsdieren.

- RDA 2000/08 en 09, over ingrepen bij dieren.

- RDA 1999/15, over het welzijn van productiedieren.

- RDA 1999/13, over castratie van varkens.

- RDA 1999/03, over recreatiedieren: wie is waarvoor verantwoordelijk?

- RDA 1998/08, over antibioticumgebruik in de veehouderij.

- RDA 1998/05 en 1997/14, over routinematige keizersneden bij vleeskoeien.

- RDA 1995/12, over de taken en verantwoordelijkheden voor diergezondheid in de

veehouderij en de agroproductieketens.

 

Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter niet instaan voor de feitelijke juistheid van bijdragen. Raad voor Dierenaangelegenheden kan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.

11-06-2009
RDA Nieuwsbrief, 11 juni 2009

De vernieuwde Raad voor Dierenaangelegenheden heeft een eerste zienswijze uitgebracht.


Een dierenarts maakt niet alleen zieke dieren beter. Dierenartsen hebben ook een belangrijke rol bij het bewaken van dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid. Dit zijn taken in het algemeen belang; het gaat om het bewaken van veiligheden, normen en waarden die in de maatschappij belangrijk gevonden worden.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vroeg de Raad te kijken naar de positie van de dierenarts.

Aan de orde kwamen de volgende specifieke vragen:
Hoe kan de rol van de dierenarts voor het algemeen belang versterkt worden? De dierenarts dient onafhankelijk te zijn om een autoriteit te kunnen zijn; welke partijen moeten welke middelen inzetten om die onafhankelijkheid te kunnen borgen?

 

Voor de tekst van de zienswijze klikt u hier.

 

Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter niet instaan voor de feitelijke juistheid van bijdragen. Raad voor Dierenaangelegenheden kan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.

05-06-2009
RDA Nieuwsbrief, 5 juni 2008

Recente publicaties

In de tweede Nieuwsbrief van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) vragen wij uw aandacht voor het advies 'Mens-dier en dier-dier overdraagbare ziekten door nauwer contact tussen stad en platteland', het Jaarverslag 2007 en de Evaluatie van het Forum Welzijn Gezelschapsdieren.

Mens-dier en dier-dier overdraagbare ziekten door nauwer contact tussen stad en platteland

Het advies in het kort: Er worden in het landelijk gebied en op boerderijen steeds meer activiteiten ontwikkeld waardoor stads- en dorpsbevolking vaker in contact komen met de agrarische sector. Bij die activiteiten brengen de bezoekers soms hun huisdieren mee, vooral honden en katten. Onbewust kunnen de bezoekers en hun dieren overdraagbare ziekten meenemen naar of van de boerderij. Het doel van dit advies is om aan te geven welke gezondheidsrisico’s deze activiteiten met zich mee kunnen brengen en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

De volledige tekst van het advies RDA 2008/05 vindt u onder de knop Adviezen.

Jaarverslag 2007

In het Jaarverslag 2007 vindt u achtergrondinformatie over de RDA, de door de RDA uitgebrachte adviezen en publicaties in 2007 en een inventarisatie van de doorwerking van eerder uitgebrachte adviezen.

De volledige tekst van het jaarverslag vindt u onder de knop Adviezen.

Evaluatie Forum Welzijn Gezelschapsdieren

Het Forum Welzijn Gezelschapsdieren is opgericht naar aanleiding van de werkconferentie Welzijn Gezelschapsdieren van oktober 2004 en heeft bestaan van januari 2005 tot december 2007. Het Forum ressorteerde onder de Raad voor Dierenaangelegenheden. In het eindrapport vindt u o.a. een overzicht van de werkzaamheden en publicaties van het Forum. Ook de de nog openstaande acties worden nader toegelicht.

De volledige tekst van het rapport vindt u onder de knop Adviezen.

Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter niet instaan voor de feitelijke juistheid van bijdragen. Raad voor Dierenaangelegenheden kan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.

 

 

 

 

 

05-06-2009
RDA Nieuwsbrief, 5 juni 2008

Recente publicaties

In de tweede Nieuwsbrief van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) vragen wij uw aandacht voor het advies 'Mens-dier en dier-dier overdraagbare ziekten door nauwer contact tussen stad en platteland', het Jaarverslag 2007 en de Evaluatie van het Forum Welzijn Gezelschapsdieren.

Mens-dier en dier-dier overdraagbare ziekten door nauwer contact tussen stad en platteland

Het advies in het kort: Er worden in het landelijk gebied en op boerderijen steeds meer activiteiten ontwikkeld waardoor stads- en dorpsbevolking vaker in contact komen met de agrarische sector. Bij die activiteiten brengen de bezoekers soms hun huisdieren mee, vooral honden en katten. Onbewust kunnen de bezoekers en hun dieren overdraagbare ziekten meenemen naar of van de boerderij. Het doel van dit advies is om aan te geven welke gezondheidsrisico’s deze activiteiten met zich mee kunnen brengen en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

De volledige tekst van het advies RDA 2008/05 vindt u onder de knop Adviezen.

Jaarverslag 2007

In het Jaarverslag 2007 vindt u achtergrondinformatie over de RDA, de door de RDA uitgebrachte adviezen en publicaties in 2007 en een inventarisatie van de doorwerking van eerder uitgebrachte adviezen.

De volledige tekst van het jaarverslag vindt u onder de knop Adviezen.

Evaluatie Forum Welzijn Gezelschapsdieren

Het Forum Welzijn Gezelschapsdieren is opgericht naar aanleiding van de werkconferentie Welzijn Gezelschapsdieren van oktober 2004 en heeft bestaan van januari 2005 tot december 2007. Het Forum ressorteerde onder de Raad voor Dierenaangelegenheden. In het eindrapport vindt u o.a. een overzicht van de werkzaamheden en publicaties van het Forum. Ook de de nog openstaande acties worden nader toegelicht.

De volledige tekst van het rapport vindt u onder de knop Adviezen.

Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter niet instaan voor de feitelijke juistheid van bijdragen. Raad voor Dierenaangelegenheden kan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.

 

 

 

 

 

28-04-2009
RDA Nieuwsbrief, 28 april 2008

Website

In deze eerste Nieuwsbrief van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) vragen wij uw speciale aandacht voor de geheel vernieuwde en geactualiseerde website van de RDA. Het adres is (nog steeds) www.rda.nl of www.raadvoordierenaangelegenheden.nl.
Op deze website vindt u naast de missie, werkwijze en samenstelling van de Raad ook alle door de Raad uitgebrachte adviezen in de periode 2002 – 2008. U kunt via deze website ook gemakkelijk vragen aan de Raad voorleggen en reacties op eerder uitgebrachte adviezen geven.

Megabedrijven

Megastallen bieden kansen voor milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, en landschap, maar bedreigingen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit de analyses van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG). Het gezamenlijke rapport “Megabedrijven in de intensieve veehouderij†is op dinsdag 12 februari jl. aangeboden aan de Tweede Kamer.
De analyses zijn gemaakt naar aanleiding van de maatschappelijke onrust over bouwplannen van megastallen.


In het kort is het standpunt van de RDA als volgt:
“Voor een varken of een kip maakt het niet veel uit of het op een groot of een heel groot bedrijf gehouden wordt. De verzorging moet dan volgens de Raad voor Dierenaange-legenheden wel optimaal zijn. Megabedrijven moeten transparant zijn en kunnen zich geen misstanden permitteren. Zij dienen daarbij te streven naar het hoogste ambitie-niveau voor diergezondheid en dierenwelzijn: elke mogelijke verbetering moet door-gevoerd worden. Mega-groot moet dus Mega-goed zijn.


De volledige tekst van het RDA-advies 2008/03 Dierenwelzijn en diergezondheid op megabedrijven in Nederland vindt u op onze website.
Daar zijn tevens de links te vinden naar de rapporten van het MNP, de RLG en het RIVM.

Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter niet instaan voor de feitelijke juistheid van bijdragen. Raad voor Dierenaangelegenheden kan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.

26-02-2009
RDA Nieuwsbrief, 26 februari 2009

De nieuwe Raad voor Dierenaangelegenheden

Op 1 december 2008 ging de nieuwe Raad voor Dierenaangelegenheden officieel van start. Bent u nieuwsgierig naar de samenstelling van de Raad dan kunt u de namen en fotos van de raadsleden vinden onder de knop de raadleden en dan onder samenstelling.


Felicitaties van minister Verburg en twee adviesvragen

Minister Verburg wenste de Raad veel succes met de nieuwe werkwijze en vroeg inzake de volgende onderwerpen om advies:


Adviesvraag 1: De rol van de dierenarts

Hoe kan de rol van de dierenarts voor het algemeen belang versterkt worden? De dierenarts dient onafhankelijk te zijn om een autoriteit te kunnen zijn; welke partijen moeten welke middelen inzetten om die onafhankelijkheid te kunnen borgen?


Korte achtergrond

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in de Nationale Agenda Diergezondheid (NAD) aangegeven te bezien of de positie van de dierenarts versterking behoeft. De positie van de dierenarts is al enige tijd politiek, niet alleen die van de VWA-dierenarts, maar ook die van de practicus. Discussie en correspondentie met de Tweede Kamer maken het voor de overheid noodzakelijk om niet alleen naar de dierenarts zelf te kijken, maar ook haar eigen overheidsrol ten opzichte van de dierenarts kritisch tegen het licht te houden.

 

Adviesvraag 2: Verantwoordelijkheid en rollen ten aanzien van dierenwelzijn en diergezondheid

Wat is de verantwoordelijkheid en rol van de houder, de overheid en andere partijen ten aanzien van dierenwelzijn en diergezondheid bij productiedieren, gezelschapsdieren en hobbydieren?


Korte achtergrond

De afgelopen jaren is voor verschillende onderdelen van diergezondheid en dierenwelzijn beleid ontwikkeld. In dit beleid zijn in de tijd gewijzigde opvattingen over de rol van de houder, de overheid en de andere partijen impliciet of expliciet verwerkt. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft nu behoefte aan een advies over de volle breedte van het beleid gericht op diergezondheid en dierenwelzijn.

 

Raad voor Dierenaangelegenheden
E-mail: info@rda.nl
Tel.: 070 - 3785266

 

Disclaimer

Deze nieuwsbrief wordt met zorg geredigeerd. Raad voor Dierenaangelegenheden kan echter niet instaan voor de feitelijke juistheid van bijdragen. Raad voor Dierenaangelegenheden kan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op de website.