nieuws

25-05-2016
Herdenkingsdienst Frauke Ohl:
Herdenkingsdienst Frauke Ohl:

‘Gezaghebbend, verbindend, met ruimte voor ratio en emotie’

 

Intellectueel gezaghebbend, was ze met een verbindende stijl altijd op zoek naar common ground, op een terrein waar het in het debat vaak knettert. En dat deed ze met plezier, charme en gevoel voor humor.

 

Deze typering klinkt op de herdenkingsdienst van hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden op vrijdag 5 februari 2016. 

 

Op 12 mei jl. kreeg Henri Kool, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, uit handen van Marc Schakenraad, secretaris van de RDA, het eerste exemplaar overhandigd.

 

Deze gezamenlijke uitgave van de Raad voor Dierenaangelegenheden en de faculteit Diergeneeskunde bevat naast een journalistiek verslag van de herdenkingsdienst een integrale weergave van de toespraken, mede op verzoek van diegenen die niet bij deze bijeenkomst aanwezig konden zijn.

 

‘Opdat we Frauke nooit vergeten’

 

Download hier de pdf: In Memorium Frauke Ohl

Download the English version: In memoriam of Frauke Ohl

 

Op verzoek kan de papieren versie van de herdenkingsdienst voor toezending aangevraagd worden via de faculteit Diergeneeskunde of de Raad voor Dierenaangelegenheden.

26-04-2016
Verkorte zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen van vogels
Verkorte zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen van vogels

Op 3 februari heeft de staatssecretaris een aanvraag ingediend bij de RDA om een zienswijze te maken omtrent een aantal middelen, methoden en installaties om vogels te vangen en te doden.

 

Deze verkorte zienswijze beperkt zich vanwege de adviesvraag en de beschikbare tijd tot de gevolgen voor dierenwelzijn en andere ethische aspecten van (alleen) de voorgelegde middelen.

 

Per middel is een analyse gedaan waarbij feiten en omstandigheden bepalen of inzet geaccepteerd kan worden. De RDA roept beleidsmakers en bestuurders op om een transparante afweging te maken en een dergelijke afweging te borgen en de uitwerking er van adequaat te handhaven.

 

Donderdag 21 april jl. kreeg directeur Natuur & Biodiversiteit, Roel Feringa, het advies overhandigd door de voorzitter van het forum Vang- en Dodingsmiddelen Vogels, Andreas Dijkhuis.

 

Download hier de adviesaanvraag

Download hier de aanbiedingsbrief

Download hier het volledige advies

 

Lees hier de voordracht voor het vast te stellen maatregel m.b.t. Vang- en Dodingsmiddelen Vogels:

Voorstel Tweede Kamer voor vaststellen maatregel Vang- en Dodingsmiddelen Vogels.pdf

14-04-2016
RDA pleit voor praktijktest bij nieuwe diersoort als productiedier
RDA pleit voor praktijktest bij nieuwe diersoort als productiedier

Op dinsdag 12 april jl. kreeg Directeur-Generaal Hans Hoogeveen van Agro en Natuur de samenvatting van de zienswijze Toetsingskader Productiedieren overhandigd van de secretaris, Marc Schakenraad.

 

Om diersoorten te kunnen toetsen op hun geschiktheid als productiedier presenteert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) op verzoek van de staatssecretaris de zienswijze “Toetsingskader voor productiedieren”. De RDA bepleit dat het houden van  een diersoort als productiedier in de praktijk wordt getest voordat deze officieel wordt erkend als productiedier.   

 

U kunt de zienswijze hier inzien of downloaden:

Samenvatting Toetsingskader_Productiedieren.pdf

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken: Rapport Toetsingskader Productiedieren.pdf

24-03-2016
Adviesaanvraag aanpak verbeteren welzijn paarden op paardenmarkten
Adviesaanvraag aanpak verbeteren welzijn paarden op paardenmarkten

De staatssecretaris vraagt de RDA om een zienswijze omtrent de aanpak verbeteren welzijn van paarden op paardenmarkten.

 

Download de pdf: Aanvraag EZ-voorstel aanpak verbeteren welzijn paarden.pdf

08-03-2016
Meer inzicht nodig in diergezondheid en dierenwelzijn bij vervolg antibioticabeleid
Meer inzicht nodig in diergezondheid en dierenwelzijn bij vervolg antibioticabeleid

Zorg voor betrouwbare gegevens over ziekte, sterfte, antibioticagebruik, risicofactoren en welzijn in de dierhouderij, en ontwikkel indicatoren om diergezondheid en dierenwelzijn te monitoren. Onderzoek en praktijk kunnen daar dan op voortbouwen.

 

Dat adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een vandaag verschenen zienswijze. De RDA was gevraagd om een uitspraak over de invloed van het verminderde antibioticagebruik op diergezondheid en dierenwelzijn, maar concludeerde dat daarvoor nog te weinig betrouwbare gegevens voorhanden zijn.

 

Download hier de aanbiedingsbrief: Aanbiedingsbrief zienswijze Antibioticum.pdf

Download hier het volledige rapport: Zienswijze Antibiotica.pdf

Download hier de publieksversie: Zienswijze RDA Antibioticabeleid.pdf

Download the English version: Summary RDA Antibiotic Policy English.pdf

 

De staatssecretaris heeft onze zienswijze aan de Tweede Kamer aangeboden. Hij zal deze bij de vormgeving van het vervolgbeleid betrekken en hierover in mei aan de Tweede Kamer rapporteren.

 

Lees hier de brief van staatssecretaris van EZ aan de Tweede Kamer:

Brief Aanbieding aan Tweede Kamer van Adviezen RDA SDa en KPMG inzake antibioticumbeleid veehouderij.pdf

02-03-2016
Dierenwelzijn te koop!
Dierenwelzijn te koop!

Over de rol van de overheid bij vergroting van dierenwelzijn via marktwerking.

 

Voor deze zienswijze zal het forum reflecteren op een aantal concrete initiatieven waarin is geprobeerd om via marktwerking dierenwelzijn te vergroten.

De zienswijze belicht de gewenste rol van de overheid in dit soort van initiatieven en zal voor de zomer van 2016 worden aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam.

 

Download de pdf: RDA startdocument Dierenwelzijn te koop.pdf

29-02-2016
Blijf investeren in de dialoog over fokkerij
Blijf investeren in de dialoog over fokkerij

En doe dit op basis van een zorgvuldige, consistente afweging. Dit adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden naar aanleiding van de geactualiseerde zienswijze Fokkerij en Voortplantingstechnieken. Nieuwe technieken zoals gene-editing roepen ethische vragen op waarover de komende jaren gediscussieerd zal worden. Over gene-editing adviseert de Raad de dialoog pro-actief aan te gaan.

 

U kunt de zienswijze hier inzien of downloaden:
Zienswijze Fokkerij en Voortplantingstechnieken.pdf

 

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken:
RDA Fokkerij en Voortplantingstechnieken 2016.pdf

08-02-2016
Maak beslissingen over One Health vraagstukken transparant en concreet
Maak beslissingen over One Health vraagstukken transparant en concreet

Dat adviseert de Raad voor dierenaangelegenheden (Rda) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

De Rda hecht grote waarde aan consistente en transparante besluitvorming over welzijn, (inclusief gezondheid) van dieren. Om deze afweging vorm te kunnen geven is het afwegingskader ‘One Health’ opgesteld. In dit kader krijgen alle waarden rond de gezondheid van mens, dier en ecosysteem een plaats.

 

De Rda nodigt anderen van harte uit om het kader aan te vullen met informatie uit hun vakgebied.

 

Over het belang van de verschillende waarden en belangen (bijvoorbeeld over dierenwelzijn in relatie tot volksgezondheid) doet de Rda geen uitspraken; belangrijk is dat alle in de zienswijze genoemde aspecten in een besluit zichtbaar betrokken worden.

De Raad heeft de zienswijze One Health op 11 januari 2016 aan de staatssecretaris van EZ aangeboden.

 

Onze voorzitter Prof dr Frauke Ohl is niet meer, maar haar nagedachtenis is groot. We zijn dankbaar voor de solide Raad die ze achterlaat en zullen geïnspireerd doorgaan op de ingeslagen weg.

 

U kunt de zienswijze hier inzien of downloaden: Zienswijze One Health.pdf

You can click here for the English version: One Health English version.pdf

 

Update 10-03-2016:

De staatssecretaris van Economische Zaken gaat afwegingskader RDA gebruiken. De staatssecretaris van economische zaken vindt het afwegingskader nuttig om een beleidsbeslissing transparanter te maken en het helpt naar zijn mening zowel in de afweging rondom een beslissing, als bij het betrekken van stakeholders, als in de communicatie met de samenleving of sector over deze beslissing.

 

Lees hier de volledige reactie van staatsecretaris Van Dam van EZ, mede namens de minister van VWS:

Brief aan Tweede kamer Aanbieding Zienswijze Raad voor Dieraangelegenheden.pdf

28-01-2016
In memoriam
In memoriam
 

Frauke Ohl, voorzitter Raad voor dierenaangelegenheden

 

Onze voorzitter Frauke Ohl is op 28 januari op vijftigjarige leeftijd overleden. We wisten dat het door haar ziekte onvermijdelijk was, maar het raakt ons diep en het trieste nieuws kwam veel te snel.

 

Prof. dr. Frauke Ohl, van oorsprong een Duitse biologe, was sinds 2008 lid van de Raad voor dierenaangelegenheden, en sinds 2012 voorzitter.

Daarnaast was ze hoogleraar Dierenwelzijn en Proefdierkunde aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en voorzitter van het Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij van de faculteit Diergeneeskunde aan dezelfde universiteit. Voor het ministerie van EZ vervulde ze vele adviesfuncties, veelal in de rol van voorzitter.

 

Onder het voorzitterschap van Frauke heeft de RDA een boost gekregen; zonder haar was de RDA niet geworden wat hij nu is. Ze had een bewonderenswaardige, natuurlijke autoriteit. Ze kon mensen en meningen verbinden, met altijd het juiste woord of vraag op het juiste moment. Op een snelle manier kwam ze tot de kern. Ze wilde nooit het laatste woord, maar kreeg het op de inhoud vrijwel altijd. Open en altijd behulpzaam voor anderen, nooit aandacht vragend voor zichzelf.

 

Frauke heeft onze Raad geïnspireerd en tot nieuwe inzichten geleid. Ze stond voor een open dialoog over de plaats en het gebruik van dieren in onze samenleving. Met ruimte voor ratio én emotie.

 

Bovenal was ze een warme vrouw om mee samen te werken.

 

Onze gedachten zijn bij haar man en haar familie.

 

De RDA mist zijn boegbeeld, maar gaat met extra inspiratie verder op de onder haar leiding ingeslagen weg.

 

21-01-2016
Overhandiging eerste gedrukte exemplaar verslag Tweede Vaarkamplezing
Overhandiging eerste gedrukte exemplaar verslag Tweede Vaarkamplezing

Op dinsdag 19 januari kreeg oud voorzitter van de Raad, prof.dr. Van den Bergh, het eerste officiële exemplaar overhandigd uit handen van de huidige secretaris, Marc Schakenraad.

 

Prof.dr. Van den Bergh is in 1993 gestart als de eerste voorzitter van de RDA en volgt de ontwikkelingen nog op de voet. De Vaarkamplezing heeft ook hem stof tot nadenken gegeven. Hij hoopt dat met de Vaarkamplezing de discussie over het gebruik van dieren op een hoger niveau kan komen.

 

Een volle aula met deelnemers was het op maandag 5 oktober bij de Tweede Vaarkamplezing - “Duurzame Dierhouderij – een dialoog” van het Academie­gebouw van de Uni­versiteit Utrecht.

Een verslag van deze inspi­rerende middag staat hier:

 

Brochure Vaarkamplezing

page loading