nieuws

naar nieuwsarchief
21-04-2015
Startnotitie forum One Health
Startnotitie forum One Health

One Health betekent dat de gezondheid van mens, dier en ecosysteem een geheel vormen en om een geïntegreerde benadering vragen, zodat voor het geheel een optimale situatie wordt bereikt.

 

De RDA is gestart met een zienswijze over de invloed van het One Health concept op de gezondheid en welzijn van het dier.

 

Download de pdf: RDA-vastgesteld-startdocument-One-Health-bouwstenen-voor-afwegingskader.pdf

14-04-2015
Eindrapportage Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014
 Eindrapportage Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014

De Welzijnscommissie is door staatssecretaris Dijksma gevraagd om toezicht te houden bij de ruimingen in het kader van de vogelgriepuitbraak 2014. De commissie heeft op 9 maart 2015 de eindrapportage opgeleverd.

 

De staatssecretaris heeft op 13 april jl. de Tweede Kamer geïnformeerd. De eindrapportage zal een onderdeel zijn van de evaluatie die voor de zomer aan de Tweede kamer wordt toegezonden.

 

Download de eindrapportage van de Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014.

Download de reactie van de staatssecretaris.

24-03-2015
Startnotitie forum Melkveehouderij
Startnotitie forum Melkveehouderij

Op 1 april 2015 wordt de melkquotering binnen de Europese Unie afgeschaft. Het staat melkveehouders, binnen de geldende milieuwet- en regelgeving, vanaf die datum vrij om meer melk te produceren.

 

De beëindiging van de melkquotering geeft ondernemers een ander perspectief voor de ontwikkeling van hun bedrijf. Zo zal de melkprijs naar verwachting veel sterker fluctueren en daarmee het rendement op de bedrijven. Onduidelijk is welke consequenties dat kan hebben op zaken die het dier raken. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke scenario’s heeft de Raad een adviesvraag geformuleerd welke de komende maanden verder uitgewerkt zal worden:

Heeft de verwachte fluctuatie in melkprijs effect op het welzijn en de gezondheid van melkkoeien en jongvee, en de van melkvee afkomstige vleesstieren en vleeskalveren?

 

Download de pdf: RDA vastgesteld startdocument Melkveehouderij impact van prijsfluctuaties.pdf

12-03-2015
Zienswijze Onder Voorwaarden Houden van Dieren
Zienswijze Onder Voorwaarden Houden van Dieren

De staatssecretaris van Economische Zaken vroeg de RDA in 2013 om de randvoorwaarden aan te geven waar­onder bepaalde diersoorten als gezelschapsdier gehou­den kunnen worden.

 

De raad concludeerde dat met de toen beschikbare gegevens die voorwaarden niet ver­antwoord konden worden geformuleerd, en adviseerde een route om de nodige informatie te kunnen oogsten. Inmiddels heeft de staatssecretaris mede op basis van de inbreng van de RDA de eerste huisdierenlijst gepu­bliceerd.

 

Wij hopen met het uitbrengen van deze samenvatting de verspreiding van die zienswijze in brede kring te stimuleren: Download hier de samenvatting.

 

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken:

Publicaties 2013 - Onder Voorwaarden Houden van Dieren

 

03-03-2015
Zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen
 Zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen

In 2012 bracht de Raad voor Dierenaangelegenheden de zienswijze Zorgplicht Natuurlijk gewogen uit. 

 

De maatschappelijke belangstelling voor het welzijn van dieren in de natuur neemt toe en tegelijkertijd wordt de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid verplaatst van het Rijk naar de provincies. Om de makers en uitvoerders van natuurbeleid te ondersteunen biedt de Raad handreikingen voor een consistente en goed onderbouwde manier om onze verantwoordelijkheden jegens dieren in de natuurlijke omgeving vorm te geven.

 

Wij hopen met het uitbrengen van deze samenvatting de verspreiding van die zienswijze in brede kring te stimuleren: Download hier de samenvatting.

 

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken:

Publicaties 2012 - Zorgplicht Natuurlijk Gewogen

05-02-2015
Verslag raadsvergadering 7 november 2014