nieuws

16-06-2016
Verslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2015
Verslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2015

De Raad voor Dierenaangelegenheden vindt het belangrijk om haar resultaten voor een breed publiek beschikbaar te maken.

 

Het jaar 2015 is een onderscheidend jaar geweest voor de Raad. Het was het jaar waarin een evaluatie werd afgeleverd van het functioneren als onafhankelijk adviesorgaan. Dat heeft als resultaat dat de staatssecretaris de Raad vaker en breder wil inzetten.

 

Daarnaast was het een jaar waarin de voorbereiding in gang werd gezet van nieuwe gevraagde en ongevraagde zienswijzen waarvan de publicatie over de grens het kalenderjaar plaatsvond. In het jaar 2015 zijn ook een 9-tal nieuwe raadsleden benoemd en in het RDA team hebben er ook wat wisselingen plaatsgevonden.

 

Ten slotte was 2015 het jaar waar bij de Raad geconfronteerd werd met de terminale ziekte van zijn voorzitter prof.dr. Frauke Ohl. Helaas en veel te vroeg is onze voorzitter in januari 2016 overleden.

 

Het verslag van de Raad over werkjaar 2015

14-06-2016
Raadsvergadering

Raadsvergadering van 13 april 2016

10-06-2016
De Raad voor Dierenaangelegenheden zoekt:

Voorzitter m/v

Bent u ons nieuwe boegbeeld? De Raad voor Dierenaangelegenheden zoekt een inspirerende en verbindende voorzitter die met autoriteit een fundamentele bijdrage levert aan de discussie over de positie van dieren in Nederland.


U heeft academisch werk- en denkniveau en bent in staat om theorie, emotie en praktijk met elkaar te verbinden. U staat met gezag boven partijen en maakt multidisciplinaire vraagstukken hanteerbaar vanuit een onafhankelijke positie. U beschikt over een uitstekende politiek-bestuurlijke sensitiviteit en u heeft gevoel voor maatschappelijke vraagstukken.


De Raad voor Dierenaangelegenheden (www.rda.nl) is een onafhankelijke raad van deskundigen die de bewindspersonen adviseert over vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn inclusief diergezondheid. Dat kunnen vraagstukken zijn over de volle breedte van het dierbeleid: over gehouden en niet-gehouden dieren, over hobbydieren, gezelschapsdieren, productie- en proefdieren. De Raad baseert zich daarbij op de meest recente wetenschappelijke, maatschappelijke en ethische ontwikkelingen

 

Lees hier verder voor de volledige vacature

 

Onder deze link vindt u de profielschets ‘Naar een nieuwe voorzitter’

 

25-05-2016
Herdenkingsdienst Frauke Ohl:
Herdenkingsdienst Frauke Ohl:

‘Gezaghebbend, verbindend, met ruimte voor ratio en emotie’

 

Intellectueel gezaghebbend, was ze met een verbindende stijl altijd op zoek naar common ground, op een terrein waar het in het debat vaak knettert. En dat deed ze met plezier, charme en gevoel voor humor.

 

Deze typering klinkt op de herdenkingsdienst voor Frauke Ohl, hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden op vrijdag 5 februari 2016. 

 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst verscheen een brochure met daarin een journalistiek verslag van de herdenkingsdienst en een integrale weergave van de toespraken, mede op verzoek van diegenen die niet bij deze bijeenkomst aanwezig konden zijn. De brochure is een gezamenlijke uitgave van de Raad voor Dierenaangelegenheden en de faculteit Diergeneeskunde.

 

Op 12 mei jl. kreeg Henri Kool, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, uit handen van Marc Schakenraad, secretaris van de RDA, het eerste exemplaar overhandigd.

 

‘Opdat we Frauke nooit vergeten’

 

Download hier de pdf: In Memorium Frauke Ohl

Download the English version: In memoriam of Frauke Ohl

 

Op verzoek kan de papieren versie van de herdenkingsdienst voor toezending aangevraagd worden via de faculteit Diergeneeskunde of de Raad voor Dierenaangelegenheden.

26-04-2016
Verkorte zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen van vogels
Verkorte zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen van vogels

Op 3 februari heeft de staatssecretaris een aanvraag ingediend bij de RDA om een zienswijze te maken omtrent een aantal middelen, methoden en installaties om vogels te vangen en te doden.

 

Deze verkorte zienswijze beperkt zich vanwege de adviesvraag en de beschikbare tijd tot de gevolgen voor dierenwelzijn en andere ethische aspecten van (alleen) de voorgelegde middelen.

 

Per middel is een analyse gedaan waarbij feiten en omstandigheden bepalen of inzet geaccepteerd kan worden. De RDA roept beleidsmakers en bestuurders op om een transparante afweging te maken en een dergelijke afweging te borgen en de uitwerking er van adequaat te handhaven.

 

Donderdag 21 april jl. kreeg directeur Natuur & Biodiversiteit, Roel Feringa, het advies overhandigd door de voorzitter van het forum Vang- en Dodingsmiddelen Vogels, Andreas Dijkhuis.

 

Download hier de adviesaanvraag

Download hier de aanbiedingsbrief

Download hier het volledige advies

 

Lees hier de voordracht voor het vast te stellen maatregel m.b.t. Vang- en Dodingsmiddelen Vogels:

Voorstel Tweede Kamer voor vaststellen maatregel Vang- en Dodingsmiddelen Vogels.pdf

14-04-2016
RDA pleit voor praktijktest bij nieuwe diersoort als productiedier
RDA pleit voor praktijktest bij nieuwe diersoort als productiedier

Op dinsdag 12 april jl. kreeg Directeur-Generaal Hans Hoogeveen van Agro en Natuur de samenvatting van de zienswijze Toetsingskader Productiedieren overhandigd van de secretaris, Marc Schakenraad.

 

Om diersoorten te kunnen toetsen op hun geschiktheid als productiedier presenteert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) op verzoek van de staatssecretaris de zienswijze “Toetsingskader voor productiedieren”. De RDA bepleit dat het houden van  een diersoort als productiedier in de praktijk wordt getest voordat deze officieel wordt erkend als productiedier.   

 

U kunt de zienswijze hier inzien of downloaden:

Samenvatting Toetsingskader_Productiedieren.pdf

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken: Rapport Toetsingskader Productiedieren.pdf

29-03-2016
Raadsvergadering

Raadsvergadering van 11 november 2015

24-03-2016
Adviesaanvraag aanpak verbeteren welzijn paarden op paardenmarkten
Adviesaanvraag aanpak verbeteren welzijn paarden op paardenmarkten

De staatssecretaris vraagt de RDA om een zienswijze omtrent de aanpak verbeteren welzijn van paarden op paardenmarkten.

 

Download de pdf: Aanvraag EZ-voorstel aanpak verbeteren welzijn paarden.pdf

08-03-2016
Meer inzicht nodig in diergezondheid en dierenwelzijn bij vervolg antibioticabeleid
Meer inzicht nodig in diergezondheid en dierenwelzijn bij vervolg antibioticabeleid

Zorg voor betrouwbare gegevens over ziekte, sterfte, antibioticagebruik, risicofactoren en welzijn in de dierhouderij, en ontwikkel indicatoren om diergezondheid en dierenwelzijn te monitoren. Onderzoek en praktijk kunnen daar dan op voortbouwen.

 

Dat adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een vandaag verschenen zienswijze. De RDA was gevraagd om een uitspraak over de invloed van het verminderde antibioticagebruik op diergezondheid en dierenwelzijn, maar concludeerde dat daarvoor nog te weinig betrouwbare gegevens voorhanden zijn.

 

Download hier de aanbiedingsbrief: Aanbiedingsbrief zienswijze Antibioticum.pdf

Download hier het volledige rapport: Zienswijze Antibiotica.pdf

Download hier de publieksversie: Zienswijze RDA Antibioticabeleid.pdf

Download the English version: Summary RDA Antibiotic Policy English.pdf

 

De staatssecretaris heeft onze zienswijze aan de Tweede Kamer aangeboden. Hij zal deze bij de vormgeving van het vervolgbeleid betrekken en hierover in mei aan de Tweede Kamer rapporteren.

 

Lees hier de brief van staatssecretaris van EZ aan de Tweede Kamer:

Brief Aanbieding aan Tweede Kamer van Adviezen RDA SDa en KPMG inzake antibioticumbeleid veehouderij.pdf

02-03-2016
Dierenwelzijn te koop!
Dierenwelzijn te koop!

Over de rol van de overheid bij vergroting van dierenwelzijn via marktwerking.

 

Voor deze zienswijze zal het forum reflecteren op een aantal concrete initiatieven waarin is geprobeerd om via marktwerking dierenwelzijn te vergroten.

De zienswijze belicht de gewenste rol van de overheid in dit soort van initiatieven en zal voor de zomer van 2016 worden aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam.

 

Download de pdf: RDA startdocument Dierenwelzijn te koop.pdf

page loading