nieuws

naar nieuwsarchief
08-02-2016
Maak beslissingen over One Health vraagstukken transparant en concreet
Maak beslissingen over One Health vraagstukken transparant en concreet

Dat adviseert de Raad voor dierenaangelegenheden (Rda) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

De Rda hecht grote waarde aan consistente en transparante besluitvorming over welzijn, (inclusief gezondheid) van dieren. Om deze afweging vorm te kunnen geven is het afwegingskader ‘One Health’ opgesteld. In dit kader krijgen alle waarden rond de gezondheid van mens, dier en ecosysteem een plaats.

 

De Rda nodigt anderen van harte uit om het kader aan te vullen met informatie uit hun vakgebied.

 

Over het belang van de verschillende waarden en belangen (bijvoorbeeld over dierenwelzijn in relatie tot volksgezondheid) doet de Rda geen uitspraken; belangrijk is dat alle in de zienswijze genoemde aspecten in een besluit zichtbaar betrokken worden.

De Raad heeft de zienswijze One Health op 11 januari 2016 aan de staatssecretaris van EZ aangeboden.

 

Onze voorzitter Prof dr Frauke Ohl is niet meer, maar haar nagedachtenis is groot. We zijn dankbaar voor de solide Raad die ze achterlaat en zullen geïnspireerd doorgaan op de ingeslagen weg.

 

U kunt de zienswijze hier inzien of downloaden: Zienswijze One Health.pdf

You can click here for the English version: One Health English version.pdf

28-01-2016
In memoriam
In memoriam
 

Frauke Ohl, voorzitter Raad voor dierenaangelegenheden

 

Onze voorzitter Frauke Ohl is op 28 januari op vijftigjarige leeftijd overleden. We wisten dat het door haar ziekte onvermijdelijk was, maar het raakt ons diep en het trieste nieuws kwam veel te snel.

 

Prof. dr. Frauke Ohl, van oorsprong een Duitse biologe, was sinds 2008 lid van de Raad voor dierenaangelegenheden, en sinds 2012 voorzitter.

Daarnaast was ze hoogleraar Dierenwelzijn en Proefdierkunde aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en voorzitter van het Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij van de faculteit Diergeneeskunde aan dezelfde universiteit. Voor het ministerie van EZ vervulde ze vele adviesfuncties, veelal in de rol van voorzitter.

 

Onder het voorzitterschap van Frauke heeft de RDA een boost gekregen; zonder haar was de RDA niet geworden wat hij nu is. Ze had een bewonderenswaardige, natuurlijke autoriteit. Ze kon mensen en meningen verbinden, met altijd het juiste woord of vraag op het juiste moment. Op een snelle manier kwam ze tot de kern. Ze wilde nooit het laatste woord, maar kreeg het op de inhoud vrijwel altijd. Open en altijd behulpzaam voor anderen, nooit aandacht vragend voor zichzelf.

 

Frauke heeft onze Raad geïnspireerd en tot nieuwe inzichten geleid. Ze stond voor een open dialoog over de plaats en het gebruik van dieren in onze samenleving. Met ruimte voor ratio én emotie.

 

Bovenal was ze een warme vrouw om mee samen te werken.

 

Onze gedachten zijn bij haar man en haar familie.

 

De RDA mist zijn boegbeeld, maar gaat met extra inspiratie verder op de onder haar leiding ingeslagen weg.

 

21-01-2016
Overhandiging eerste gedrukte exemplaar verslag Tweede Vaarkamplezing
Overhandiging eerste gedrukte exemplaar verslag Tweede Vaarkamplezing

Op dinsdag 19 januari kreeg oud voorzitter van de Raad, prof.dr. Van den Bergh, het eerste officiële exemplaar overhandigd uit handen van de huidige secretaris, Marc Schakenraad.

 

Prof.dr. Van den Bergh is in 1993 gestart als de eerste voorzitter van de RDA en volgt de ontwikkelingen nog op de voet. De Vaarkamplezing heeft ook hem stof tot nadenken gegeven. Hij hoopt dat met de Vaarkamplezing de discussie over het gebruik van dieren op een hoger niveau kan komen.

 

Een volle aula met deelnemers was het op maandag 5 oktober bij de Tweede Vaarkamplezing - “Duurzame Dierhouderij – een dialoog” van het Academie­gebouw van de Uni­versiteit Utrecht.

Een verslag van deze inspi­rerende middag staat hier:

 

Brochure Vaarkamplezing

11-01-2016
Evaluatie Raad voor Dierenaangelegenheden 2008-2014:
Evaluatie Raad voor Dierenaangelegenheden 2008-2014:

RDA meer en breder inzetten

 

Dit heeft staatssecretaris van Dam besloten als reactie op de evaluatie van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) over de periode 2008-2014. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat de RDA “bewezen deskundig maar onvoldoende benut” is.

 

De evaluatie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Op basis van onderzoek en een groot aantal interviews blijkt dat de RDA gewaardeerd wordt om zijn grote deskundigheid en relevante kennis en daarmee in een behoefte voorziet. De brede samenstelling van de Raad is hier een belangrijke factor in.

 

De RDA en de staatssecretaris hebben de aanbevelingen overgenomen en werken in goed overleg  aan de realisatie ervan.

 

Download hier het volledige rapport

Download hier de aanbiedingsbrief

Download hier de brief met de reactie staatsecretaris EZ

05-11-2015
Reactie EZ en IM zienswijze tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen
Reactie EZ en IM zienswijze tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft, samen met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, haar reactie gegeven aan de Tweede Kamer  over de zienswijze van de  RDA over het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen.

 

Het kabinet onderschrijft de conclusies van de RDA en de COGEM die eveneens is gevraagd om over dit onderwerp te adviseren. Aanpassing van de vigerende regelgeving ligt niet voor de hand om redenen die door de RDA (en COGEM) zijn aangegeven. Verder acht het Kabinet het van belang dat aanvragers van vergunningen voor activiteiten met ggo's, waaronder kunstenaars en musea, zich vooraf de vraag stellen of alles wat kan, ook daadwerkelijk moet plaatsvinden, zelfs als het zou worden toegestaan. Het is dus belangrijk dat zij bij het aanvragen van een Wd-vergunning aangeven waarom ze kiezen voor de door hen gewenste vorm van tentoonstellen in het licht van een bepaald project of doelstelling. Voor de aanvragen in het kader van de Wd (vergunning biotechnologie bij dieren) en de Wod (vergunning dierproeven) geldt dat de bestaande aanvraagformulieren hiervoor volgens Dijksma en Mansveld voldoende basis bieden en derhalve niet aangepast hoeven te worden.

 

Lees hier de volledige reactie van staatsecretaris Dijksma van EZ en staatssecretaris Mansveld van IM:

RDA.2015.161_Reactie-EZ-en-IM-mbt-zienswijze-Het-tentoonstellen-van-genetisch-gemodificeerde-organismen.pdf

24-09-2015
Zienswijze Verantwoord Honden Houden
Zienswijze Verantwoord Honden Houden

Paal en perk aan onaanvaardbaar gedrag van honden en hun houders

 

De zienswijze onderstreept de primaire verantwoordelijkheid van de eigenaar met betrekking tot bijtincidenten. De maatschappelijke veiligheid moet echter altijd vooropstaan. Nemen de houders hun verantwoordelijkheid niet, dan gaat dat uiteindelijke niet alleen ten koste van de gebetene, maar altijd ook van de bijtende hond.

 

In de nazomer van 2013 werd de zienswijze Verantwoord Honden Houden gepubliceerd. Bijgaande de bijbehorende samenvatting van die zienswijze.

 

Download hier de samenvatting: Publieksamenvatting-Verantwoord-Honden-Houden-web.pdf

 

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken: RDA_2013_02_Verantwoord-Honden-Houden.pdf

23-09-2015
Adviesvraag toetsingskader productiedierenlijst
Adviesvraag toetsingskader productiedierenlijst

De staatssecretaris van Economische Zaken vraagt de RDA om één toetsingskader op te stellen waarmee, ongeacht de diersoort, op een consistente wijze afgewogen kan worden of de soort verantwoord gehouden kan worden als productiedier.

 

Download de pdf: RDA.2015.110_Adviesopdracht-toetsingskader-productiedierenlijst.pdf