nieuws

20-10-2016
Startnotitie forum
Startnotitie forum

Maatschappelijke aspecten van invertebraten als productiedier

 

Insecten houden als mini vee; het is een idee waar veel Nederlanders aan moeten wennen. Toch loopt Nederland voorop in een wereldwijde trend naar schaalvergroting in de insectenkweek. De belangrijkste reden hiervoor is dat er vanwege de groeiende wereldbevolking een tekort aan hoogwaardige eiwitten dreigt. Insecten bieden een alternatieve voedingsbron voor zowel mens als productiedier.

 

Een veelgenoemd voordeel van de insectenkweek is dat het milieuvriendelijker is dan de huidige vleesindustrie, met mogelijk minder welzijnsproblemen. Bovendien kunnen enkele eetbare insectensoorten gevoerd worden met organische bijproducten, wat insectenkweek interessant maakt voor een circulaire economie. 

Gezien de op korte termijn verwachte veranderingen heeft de RDA besloten om een visie te geven op de diverse belangen en ethische aspecten rondom het grootschalig gebruik van insecten en andere invertebraten in onze maatschappij. Daarmee wil de RDA een beter beeld van een eventuele behoefte aan een aanvulling van beleid, wetgeving en kennis. De centrale vraag hierbij is: welke maatschappelijke vragen zijn relevant bij de groeiende grootschalige kweek van insecten?

 

Startdocument Invertebraten als productiedier

07-07-2016
Adviesaanvraag houderijvoorschriften
Adviesaanvraag houderijvoorschriften

waarmee maatschappelijk onacceptabel gedrag van honden kan worden voorkomen

 

De staatssecretaris vraagt een zienswijze van de RDA voor het opstellen van houderijvoorschriften waarmee maatschappelijk onacceptabel gedrag van honden kan worden voorkomen.

 

Brief van de staatssecretaris aan de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

30-06-2016
Beheers en verklein populaties zwerfkatten
Beheers en verklein populaties zwerfkatten

Dat adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) aan de staatsecretaris van Economische Zaken. Katten zijn de voornaamste overbrengers van infectieziekten toxoplasmose en Toxocara. Bij zwerfkatten  ligt het aantal geïnfecteerde dieren hoger dan bij gewone katten.

 

De Raad pleit ervoor om deze gezondheidsrisico’s te beperken. Hiertoe hebben zij een aantal maatregelen voorgesteld die gericht zijn om het aantal zwerfkatten te verkleinen en het voorkomen van besmetting van mensen en dieren door een besmette omgeving.

 

Op donderdag 29 juni jl. heeft Directeur-Generaal Hans Hoogeveen uit handen van Frans van Knapen, forumvoorzitter van ‘Vat op de Zwerfkat’, zowel het rapport als de samenvatting ontvangen.

 

Verkorte zienswijze Vat op de Zwerfkat

Volledig rapport Vat op de Zwerfkat

 

Brief van de staatsecretaris van Economische Zake aan de Tweede kamer van 7 juli jl. inzake Stand van zaken toezeggingen dierenwelzijn

 

Interview op Vroege Vogels is terug te luisteren op

www.nporadio1.nl/gemist/2016-07-03

 

Artikel RTL Nieuws Wormen en toxoplasmose: zwerfkat is bedreiging voor volksgezondheid is terug te lezen op

http://www.rtlnieuws.nl/nederland/wormen-en-toxoplasmose-zwerfkat-bedreiging-voor-volksgezondheid

 

Uitzending RTL Nieuws van 2 juli 2016 om 19.30 uur

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/357156/Rtl_Nieuws_1930_Uur.html#

16-06-2016
Verslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2015
Verslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2015

De Raad voor Dierenaangelegenheden vindt het belangrijk om haar resultaten voor een breed publiek beschikbaar te maken.

 

Het jaar 2015 is een onderscheidend jaar geweest voor de Raad. Het was het jaar waarin een evaluatie werd afgeleverd van het functioneren als onafhankelijk adviesorgaan. Dat heeft als resultaat dat de staatssecretaris de Raad vaker en breder wil inzetten.

 

Daarnaast was het een jaar waarin de voorbereiding in gang werd gezet van nieuwe gevraagde en ongevraagde zienswijzen waarvan de publicatie over de grens het kalenderjaar plaatsvond. In het jaar 2015 zijn ook een 9-tal nieuwe raadsleden benoemd en in het RDA team hebben er ook wat wisselingen plaatsgevonden.

 

Ten slotte was 2015 het jaar waar bij de Raad geconfronteerd werd met de terminale ziekte van zijn voorzitter prof.dr. Frauke Ohl. Helaas en veel te vroeg is onze voorzitter in januari 2016 overleden.

 

Het verslag van de Raad over werkjaar 2015

14-06-2016
Raadsvergadering

Raadsvergadering van 13 april 2016

25-05-2016
Herdenkingsdienst Frauke Ohl:
Herdenkingsdienst Frauke Ohl:

‘Gezaghebbend, verbindend, met ruimte voor ratio en emotie’

 

Intellectueel gezaghebbend, was ze met een verbindende stijl altijd op zoek naar common ground, op een terrein waar het in het debat vaak knettert. En dat deed ze met plezier, charme en gevoel voor humor.

 

Deze typering klinkt op de herdenkingsdienst voor Frauke Ohl, hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden op vrijdag 5 februari 2016. 

 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst verscheen een brochure met daarin een journalistiek verslag van de herdenkingsdienst en een integrale weergave van de toespraken, mede op verzoek van diegenen die niet bij deze bijeenkomst aanwezig konden zijn. De brochure is een gezamenlijke uitgave van de Raad voor Dierenaangelegenheden en de faculteit Diergeneeskunde.

 

Op 12 mei jl. kreeg Henri Kool, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, uit handen van Marc Schakenraad, secretaris van de RDA, het eerste exemplaar overhandigd.

 

‘Opdat we Frauke nooit vergeten’

 

Download hier de pdf: In Memorium Frauke Ohl

Download the English version: In memoriam of Frauke Ohl

 

Op verzoek kan de papieren versie van de herdenkingsdienst voor toezending aangevraagd worden via de faculteit Diergeneeskunde of de Raad voor Dierenaangelegenheden.

26-04-2016
Verkorte zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen van vogels
Verkorte zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen van vogels

Op 3 februari heeft de staatssecretaris een aanvraag ingediend bij de RDA om een zienswijze te maken omtrent een aantal middelen, methoden en installaties om vogels te vangen en te doden.

 

Deze verkorte zienswijze beperkt zich vanwege de adviesvraag en de beschikbare tijd tot de gevolgen voor dierenwelzijn en andere ethische aspecten van (alleen) de voorgelegde middelen.

 

Per middel is een analyse gedaan waarbij feiten en omstandigheden bepalen of inzet geaccepteerd kan worden. De RDA roept beleidsmakers en bestuurders op om een transparante afweging te maken en een dergelijke afweging te borgen en de uitwerking er van adequaat te handhaven.

 

Donderdag 21 april jl. kreeg directeur Natuur & Biodiversiteit, Roel Feringa, het advies overhandigd door de voorzitter van het forum Vang- en Dodingsmiddelen Vogels, Andreas Dijkhuis.

 

Download hier de adviesaanvraag

Download hier de aanbiedingsbrief

Download hier het volledige advies

 

Lees hier de voordracht voor het vast te stellen maatregel m.b.t. Vang- en Dodingsmiddelen Vogels:

Voorstel Tweede Kamer voor vaststellen maatregel Vang- en Dodingsmiddelen Vogels.pdf