2013

Onder Voorwaarden Houden van Dieren

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken vroeg de Raad om houderijvoorschriften voor de 'vrij te houden' en 'onder voorwaarden te houden' zoogdiersoorten op te stellen. 

 

Om tot werkbare en breed gedragen houderijvoorschriften te kunnen komen vindt de Raad dat er eerst besloten moet worden welke informatie de houderijvoorschriften moeten omvatten (sjabloon), wie deze houderijvoorschriften toetst en vaststelt en wie ze handhaaft. Daarna kunnen maatschappelijke partijen (i.c. houderijorganisaties en dierenbeschermingsorganisaties) gevraagd worden om de voor de houderijvoorschriften benodigde kennis aan te leveren, welke op dit moment voor veel diersoorten nog niet beschikbaar is.

 

Deze 'tussenpublicatie' van de zienswijze bevat de werkkaders voor houderijvoorschriften en een viertal uitgewerkte voorbeeld-houderijvoorschriften. Na besluitvorming door de staatssecretaris over de genoemde randvoorwaarden, zal de Raad organisaties uit het veld van de dierhouderij vragen om de inhoud voor de houderijvoorschriften aan te leveren. De houderijvoorschriften zullen in april 2013 vastgesteld moeten worden.

 

Op 15 december heeft de staatssecretaris een tussentijdse versie van deze zienswijze naar de Tweede Kamer gestuurd. Een een definitieve versie volgt in 2014. Deze - voor de Raad ongebruikelijke - opsplitsing in twee fasen is nodig om een houderijvoorschriften van goede kwaliteit en met breed draagvlak te kunnen opleveren. 

 

In het Nota-overleg Dierenwelzijn (2 december 2013) heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aangekondigd de positieflijstwetgeving per 1 juli 2014 van kracht te laten worden.

Reactie op protocol gestrande grote zeezoogdieren

Op verzoek van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft de Raad het door haar opgestelde protocol voor gestrande grote zeezoogdieren besproken. Deze verkorte zienswijze bevat de belangrijkste bevindingen van de Raad. Op verzoek van de staatssecretaris doet de Raad tevens enkele aanbevelingen voor een volgende versie van het protocol.

Reactie van staatssecretaris EZ op verkorte zienswijze inz. Protocol gestrande grote zeezoogdieren

Adviesvraag protocol gestrande grote zeezoogdieren

Ingrepen bij dieren

In de zienswijze Grip op Ingrepen presenteert de Raad het afwegingskader voor ingrepen bij dieren. Ingrepen zijn veranderingen aan het dier zoals snavelkappen, leewieken en staartencouperen, maar ook tatoeëren, vriesbranden, (routinematige) keizersneden en castraties. De Raad heeft een model ontwikkeld waarmee op consistente en transparante wijze de afweging kan worden gemaakt om een ingreep wel of niet toe te laten. Deze zienswijze is geschreven op verzoek van Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Zij heeft de zienswijze gebruikt voor de afwegingen m.b.t. ingrepen die zij maakt in haar Beleidsbrief Dierenwelzijn (4 oktober 2013). De RDA-zienswijze werd met deze Beleidsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.