1995

Keuring en handel dierlijke producten

Een advies aan de Minister van LNV met betrekking tot een conceptwijziging van de Regeling keuring en handel dierlijke producten: de Raad heeft grote moeite met het door de pluimveehouder zelf laten bemonsteren van water en voer in het kader van de controle op wachttijden voor diergeneesmiddelen.

Retourzendingen van levende dieren

Ongevraagd advies aan de minister van LNV: Uitgangspunt van het beleid moet naar de mening van de Raad zijn dat retourzendingen van levende dieren zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Bij de handel in dieren tussen Lidstaten van de Europese Unie (EU) gebeurt dat al, maar in het handelsverkeer tussen Nederland en derde landen komen dergelijke retourzendingen nog teveel voor. De Raad pleit er tevens voor om goede quarantainevoorzieningen in de buurt van de plaats van binnenkomst van de dieren te behouden of ervoor te zorgen dat deze er komen.

Diergezondheid in beweging

Een ongevraagd advies aan de minister van LNV: De Raad onderschrijft de gedachte dat een toonaangevend diergezondheidsniveau alleen bereikt kan worden als alle ondernemers in de productiekolom hun verantwoordelijkheid nemen. Veel ondernemers zijn daartoe bereid, maar helaas niet allen: er blijft een groep zogenaamde risicobeluste ondernemers. Een toonaangevend niveau van diergezondheid is niet haalbaar zonder wettelijk instrument. Hoewel de Raad in principe achter de dereguleringsgedachte staat, adviseert hij in dezen de medewerking van alle ondernemers wettelijk af te dwingen en meent dat het een utopie is om te verwachten dat een vrijwillige regeling de risicobeluste ondernemer kan beteugelen.

Draaiboeken voor dierziekten

Ongevraagd advies aan de minister van LNV over de, door de EU voorgeschreven, draaiboeken voor de bestrijding van besmettelijke dierziekten. Dit advies heeft met name betrekking op situaties waarbij naar de mening van de Raad in het kader van bovengenoemde draaiboeken tot noodvaccinatie zou moeten worden overgegaan.

Varkensvloeren

Advies aan de Directeur van de Veterinaire Dienst met betrekking tot de eisen die (ingevolge het Varkensbesluit) uit het oogpunt van welzijn moeten worden gesteld aan vloeren waarop varkens worden gehouden.

Ritueel slachten

Advies aan de Minister van LNV met betrekking tot het ontwerp-Besluit ritueel slachten: de Raad kan in algemene zin instemmen met een accentverschuiving van middelenvoorschriften naar doelvoorschriften, maar plaatst diverse inhoudelijke kanttekeningen bij dit ontwerp-Besluit.

Vrijstellingsregeling dierenvervoer

De Raad stemt in met de conceptregeling, maar heeft wel enkele inhoudelijke vragen. De Raad vraagt onder andere om een duidelijk vastgelegde definitie van "meer dan licht ziek of meer dan licht gewond vee".

Voor productie te houden dieren

Advies aan de Minister van LNV met betrekking tot het ontwerp-Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren. De Raad onderschrijft de uitgangspunten van het ontwerp-Besluit, maar plaatst een aantal algemene kanttekeningen bij de verdere uitwerking: ten eerste zou de Raad ook beschreven willen zien hoe diersoorten van de lijst afgevoerd kunnen worden. Ten tweede wijst de Raad op de problematiek rondom de kruisingen en hybriden. Ten derde heeft de Raad vragen over de aangewezen lagere diersoorten. Ten vierde gaat de Raad in op de problematiek rond de struisvogelachtigen en als laatste algemene punt gaat de Raad in op het voor productie houden van niet-gedomesticeerde diersoorten. Daarnaast heeft de Raad nog een aantal opmerkingen van meer specifieke aard, die uitsluitend betrekking hebben op de verschillende klassen dieren.