1997

Het doden van dieren

Reactie op het voorstel voor invulling van Art. 43 Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD): de Raad kan in grote lijnen instemmen met het voorgestelde afwegingskader en met de daaraan gegeven invulling in Bijlage I, maar heeft een aantal duidelijke kanttekeningen daarbij.

Het houden van diersoorten

Brief aan het Ministerie van LNV waarin de Raad zijn zorgen uitspreekt over de relatie tussen Art. 33 (te houden diersoorten) en Art. 34 (voor productie te houden diersoorten) van de GWWD, en verschillende oplossingsmogelijkheden adviseert.

Het klonen van dieren

De Raad is van mening dat de recente wetenschappelijke ontwikkelingen rond het klonen van dieren geen aanleiding geven om de huidige regelgeving op dit punt aan te passen. Het klonen van dieren door middel van kerntransplantatie behoeft geen andere wettelijke voorzieningen dan de overige biotechnologische technieken die op grond van artikel 66 GWWD vergunningplichtig zijn gemaakt.

Parameters voor het inachtnemen van dierenwelzijn in huisvestingsonderzoek in de veehouderij

Om te kunnen beoordelen of in een bepaald onderzoeksvoorstel, in het bijzonder naar huisvestingssystemen, voldoende rekening is gehouden met welzijnsaspecten, zou dat voorstel beoordeeld moeten worden aan de hand van een aantal parameters. In dit rapport worden dergelijke parameters voor de verschillende diersoorten aangegeven. 

Parameters voor het inachtnemen van dierenwelzijn in huisvestingsonderzoek in de veehouderij

Advies inzake het Plan van Aanpak 'Terugdringen routinematig toepassen van keizersnede in de vl

De Raad oordeelt dat het Plan van Aanpak als ontoereikend moet worden beschouwd. Het lijkt de Raad geen begaanbare weg om de Federatie om een verdergaand Plan van Aanpak te vragen. De Raad heeft daarom besloten om zelf voorstellen te ontwikkelen voor het terugdringen van de toepassing van de keizersnede bij vleesvee. Zie: RDA 1998_05

Inhoudsopgave

Welzijnsproblematiek in de bedrijfsmatige konijnenhouderij

De Raad geeft in dit rapport, op basis van bestaande wetenschappelijke kennis, een overzicht van de welzijnsproblematiek in de bedrijfsmatige konijnenhouderij. Naast het signaleren van de welzijnsproblematiek worden in het rapport in een aantal gevallen mogelijkheden tot verbeteringen of aanpassingen van huisvestingssystemen voorgesteld die de problematiek kunnen verminderen.

 

Aanbiedingsbrief

Honden- en Kattenbesluit

Advies over het ontwerp- Honden- en Kattenbesluit. De Raad constateert dat met het ontwerp-Besluit een belangrijke stap vooruit wordt gemaakt ten opzichte van het Honden- en Kattenbesluit 1981 in de regelgeving betreffende het bedrijfsmatig omgaan met honden en katten. Daarnaast doet de Raad enkele aanbevelingen.

page loading