1998

Wijziging Art. 55 (Fokken met dieren) en Art. 117 (Vervoer van dieren) van de GWWD

Reactie van de Raad op dit wetsvoorstel, op verzoek van de minister van LNV. De Raad kan zich vinden in het wijzigingsvoorstel betreffende artikel 55. Ook ten aanzien van het wijzigingsvoorstel betreffende artikel 117 is de Raad akkoord, zij het dat het bedrijfsleven wel enige bedenkingen had.

Fokken met recreatiedieren

Rapport op verzoek van het Ministerie van LNV. De Raad is van mening dat het rapport een reeds jaren slepende problematiek bespreekbaar maakt en een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan een gezamenlijke aanpak door betrokken rasverenigingen, koepelorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en de overheid. Dit rapport bevat als waardevolle bijlage het rapport “De ontwikkeling van een model voor de gradering en rubricering van schadelijke erfelijke kenmerken bij recreatiedieren”. Zie ook: RDA 2002_02 en 03.

Het Rapport “Antimicrobiële groeibevorderaars” van de Gezondheidsraad

Verslag van overleg in de Raad n.a.v. het rapport: de Raad is unaniem van mening dat het belang van de volksgezondheid uitstijgt boven financieel-economische belangen van welke aard ook. Met betrekking tot het gebruik van antimicrobiële middelen als groeibevorderaar is de Raad van mening dat deze te veelvuldig gebruikt worden in de Nederlandse veehouderij en onderschrijft de Raad de mening van de Gezondheidsraad dat dit gebruik dient te verminderen. De discussie in de Raad ging voornamelijk over de mate waarin het gebruik diende te verminderen en de wijze waarop dit gerealiseerd zou kunnen worden. 

Loopvogelbesluit

Reactie van de Raad over het ontwerp- Loopvogelbesluit, op verzoek van de minister van LNV: er van uitgaande dat de omstandigheden waaronder loopvogels op dit moment in Nederland worden gehouden vanuit welzijnsoogpunt aanvaardbaar zijn, zou in overleg tussen sector en overheid tot normering moeten worden gekomen, gebaseerd op de huidige situatie op de betere bedrijven. Gelijktijdig dient onderzoek te worden gestart om een wetenschappelijke onderbouwing te leveren voor deze normering. Beide partijen zouden zich bereid moeten verklaren om de uitkomsten van dit onderzoek te aanvaarden als die zouden leiden tot wijziging van de overeengekomen normering.

Huisvesting vleeskuikenouderdieren

Reactie op het ontwerp-Besluit huisvesting vleeskuikenouderdieren en de bijbehorende nota van toelichting. Op verzoek van de minister van LNV.

Terugdringen routinematig toepassen van de keizersnede in de vleesveehouderij

Plan van Aanpak opgesteld door de Raad, met begeleidende brief aan de minister van LNV.

Entstoffen IBR

Advies over de conceptregeling aanwijzing entstoffen IBR. Op verzoek van de minister van LNV.

De Raad gaat akkoord met de conceptregeling. 

Wedstrijden met dieren

Reactie van de Raad op het beleidsvoorstel “Wedstrijden met dieren”, van het Ministerie van LNV. 

 

Varkenstransporten

Zienswijze van de Raad over de beladingsgraad tijdens transport van varkens over afstanden korter dan 50 kilometer.

 

Aanwezigheid van dierenarts bij wedstrijden met dieren

Kort advies over de benodigde aanwezigheid van een dierenarts bij verschillende wedstrijdvormen. Op verzoek van het Ministerie van LNV.

 

page loading