2000

Massaal doden en destrueren van gezonde dieren in het kader van dierziektebestrijding

De Raad kan zich in algemene zin vinden in het standpunt van de KNMvD. Het massaal doden van dieren in het kader van de bestrijding van een besmettelijke dierziekte dient zorgvuldig te worden afgewogen en aan strikte voorwaarden te zijn gekoppeld.

The Veterinary Control in the European Union of Imported Pet Birds and Mammals

De Raad onderschrijft de aanbevelingen uit het rapport. Naar de mening van de Raad zouden deze aanbevelingen zelfs harder geformuleerd moeten worden.

Het maatregelenpakket Mond- en Klauwzeer van de Directeur VVM (januari 2000)

De reactie van de Raad gaat punt voor punt in op het maatregelenpakket.

Destructiecapaciteit

Brief aan de minister van LNV waarin de Raad oproept uitspraken over benodigde destructiecapaciteit bij dierziekte-uitbraken te onderbouwen met onderzoeksgegevens.

Ingrepenbesluit: aflopende overgangstermijnen

Advies over de verschillende ingrepen bij dieren. Onderbouwd door de Werkgroep Ingrepen van de RDA.

Ingrepenbesluit: aflopende overgangstermijnen

Advies over de verschillende ingrepen bij dieren. Onderbouwd door de Werkgroep Ingrepen van de RDA.

Leidraad Grote Grazers

Reactie op de Leidraad Grote Grazers van de staatssecretaris van LNV. De Raad stemt in met de Leidraad en benadrukt nogmaals de noodzaak van monitoring van de diergezondheidsstatus.

Het rapport "Evaluatie Besluit Biotechnologie bij Dieren"

Reactie op het rapport van het IKC-L. De Raad is van oordeel, dat dit Evaluatierapport gedegen informatie levert ten behoeve van de discussie over de toelaatbaarheid van biotechnologische handelingen bij dieren. De Raad, zij het met uitzondering van de vertegenwoordigers van de Dierenbescherming, is voorts van oordeel dat het Evaluatierapport door het IKC-L met de vereiste zorgvuldigheid en objectiviteit is vervaardigd.

Advies t.a.v. de Conceptregeling tot wijziging van de RVV-tarieven

De Raad is van oordeel dat de voorgestelde tariefswijzigingen negatieve implicaties zullen hebben voor het aantal bijzondere slachtingen (de zogenaamde "zorgslachtingen"). De Raad vreest dat de kostenstijging die uit deze voorstellen voortvloeit, zal leiden tot een aanzienlijke daling van het aantal zorgslachtingen: dat is zeker niet in het belang van de gezondheid en het welzijn van de dieren. De Raad acht een dergelijke ontwikkeling dan ook ongewenst.

BSE

Reactie op het standpunt van de minister van LNV van december 1999, inzake het zoveel mogelijk voorkómen van vernietigen van gezonde runderen.

page loading