2001

Signalering welzijnsproblemen schapen gedurende de MKZ-uitbraak

Brief aan de minister.

Standpunt van de Raad inzake de Regeling Agressieve Dieren

Brief aan de minister van LNV en aan de vaste Kamercommissie voor LNV naar aanleiding van de komende discussie in het parlement.

Standpunt van de Raad inzake de Regeling Agressieve Dieren

Standpunt van de Raad inzake de Regeling Agressieve Dieren.

Correspondentie met de Staatssecretaris van Landbouw inzake de Leidraad voor Grote Grazers

Over de monitoring van MKZ in de reeënpopulatie en een verzoek om inzage in het stuk “Evaluatie van de voorgestelde criteria voor beheer van de Oostvaardersplassen m.b.t grote grazers.”

Reactie van de Raad op de Integrale Nota Biotechnologie van de Ministeries LNV, VWS, OC&W, EZ, VROM

De Raad is zich er van bewust dat de Nota een veel breder beleidsterrein bestrijkt dan dat waarover de Raad gewoonlijk overlegt. Daarbij meent hij toch enkele kritische kanttekeningen bij de Nota te moeten plaatsen.

Reactie op het rapport “De evaluatie van de Raad voor Dierenaangelegenheden” van bureau Berenschot

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft met instemming kennis genomen van het rapport. De Raad constateert dat er een indringend, afgewogen en correct beeld geschetst is van het functioneren van de Raad in de eerste 7½ jaar van zijn bestaan en dat daaraan bovendien overtuigende conclusies en bruikbare aanbevelingen voor de toekomst zijn verbonden.

Reactie op het verslag van de Europese Commissie over de bescherming van dieren tijdens het vervoer

De Raad onderschrijft de conclusies en aanbevelingen in het rapport en doet enkele aanvullende aanbevelingen.

BSE

Standpunten van de Raad inzake (de bestrijding van) Boviene Spongieuze Encefalopathie.

De visie van de KNMvD inzake de bestrijding van Mond- en Klauwzeer

De Raad stelt zich graag achter de visie van de KNMvD, maar verwacht een duidelijker standpunt van de KNMvD over het non-vaccinatiebeleid.

Het rapport “Agroproductieparken: Perspectieven en dilemma’s” van het InnovatieNetwerk

De Raad onderschrijft de uitgangspunten voor het concept Deltapark, maar acht de uitkomsten van de voorstudie naar dit concept minder geslaagd.

page loading