2005

Inventarisatie van de stand van zaken met betrekking tot ingrepen bij pluimvee

Naar aanleiding van het in het Ingrepenbesluit aangekondigde verbod op ingrepen per 1 september 2006, heeft de Raad de stand van zaken met betrekking tot ingrepen bij pluimvee geïnventariseerd.

Wintersterfte 2004-2005 van grote grazers in de Oostvaardersplassen

De Raad voor Dierenaangelegenheden gaat in dit advies in op de verhoogde wintersterfte van de edelherten, Heckrunderen en Konikpaarden in de Oostvaardersplassen in de winterperiode 2004-2005.

De erkende dierenarts

De Raad voor Dierenaangelegenheden vindt dat de ruimte die door de Europese regelgeving wordt geboden om een aantal taken van de officiële dierenarts door een erkende dierenarts te laten uitvoeren zo goed mogelijk moet worden benut.

I&R hobbydieren/definitie gezelschapsdieren

De Raad voor Dierenaangelegenheden werkt in dit advies de vraag uit of een sluitende en bruikbare Identificatie & Registratie regeling voor hobbydierhouders een rol kan spelen bij de problematiek van hobbydieren bij een uitbraak van een zeer besmettelijke dierziekte. Daarnaast wordt er een bruikbare definitie voor de categorie gezelschapsdieren geformuleerd.

Implicaties opinie EFSA over het het bedwelmen en doden van de belangrijkste productiedieren

De Raad voor Dierenaangelegenheden bestudeerde de opinie van de European Food Safety Autority (EFSA), inclusief het achterliggende wetenschappelijke rapport, over het bedwelmen en doden van de belangrijkste productiedieren.

Het houden van potientieel gevaarlijke diersoorten als gezelschapsdier

In dit advies heeft de Raad geïnventariseerd welke dieren als gevaarlijk moeten worden aangemerkt, wat de huidige situatie is met betrekking tot het houden van gevaarlijke dieren als gezelschapsdier en hoe een en ander in het buitenland is geregeld.

Farm animal welfare - Trade liberalisation and globalisation

Dit advies gaat in op het spanningsveld tussen de toenemende liberalisering en globalisering en het behouden en bevorderen van het welzijn van productiedieren.

Immunosterilisatie als een alternatief voor de huidge wijze van castratie in de varkenshouderij

In dit advies wordt in gegaan op de vraag of immunosterilisatie een geschikt alternatief is voor de huidige wijze van het castreren (chirurgisch, onverdoofd) van voor productiedoeleinden gehouden varkens.

De rol van wild bij de insleep en verspreiding van klassieke varkenspest en mond- en klauwzeer

In dit advies wordt in kaart gebracht welke rol wilde populaties evenhoevigen kunnen spelen bij de insleep en verspreiding van besmettelijke aangifteplichtige dierziekten zoals klassieke varkenspest (KVP) en mond- en klauwzeer (MKZ).