2006

Positieflijsten

Dit zijn lijsten van diersoorten die volgens de Raad voor Dierenaangelegenheden, conform Art. 33 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) middels algemene maatregel van bestuur zouden moeten worden aangewezen. Dat wil zeggen dat de in deze lijsten opgenomen diersoorten naar mening van de Raad geschikt zijn om te worden gehouden als gezelschapsdier.

Evaluatie en toekomst van het Europese diergezondheidsbeleid

De Raad adviseert welke aandachtspunten vanuit Nederland in het wetboek over het Europese diergezondheidsbeleid van de Europese Commissie ingebracht zouden moeten worden. De inbreng van de Nederlandse zijde zou zich moeten concentreren op vier hoofdthema’s: preventie, bestrijding, financiering, communicatie.

Dromedaris als productiedier

Conform het ‘nee, tenzij’ karakter van de Gezondheids –en welzijnswet voor dieren (GWWD) dient het verzoek tot het houden van dromedarissen als productiedieren in Nederland getoetst te worden. De Raad adviseerde dat dromedarissen zonder aanvullende voorwaarden gehouden kunnen worden.

Hoogproductief melkvee: grenzen aan groei?

Dit advies gaat in op de gevolgen van selectie en fokken op een hoge melkproductie voor de gezondheid en het welzijn van melkvee.

Natuurlijk gedrag van legkippen en vleeskuikens

De Raad voor Dierenaangelegenheden gaat in dit advies in op de vraag welke belemmeringen er bestaan voor legkippen en vleeskuikens in de huidige professionele houderij om hun natuurlijke gedrag uit te kunnen voeren en geeft de drie belangrijkste knelpunten die prioriteit in de aanpak hebben.

Natuurlijk gedrag van varkens

De Raad voor Dierenaangelegenheden gaat in dit advies in op de vraag welke belemmeringen er bestaan voor varkens in de huidige professionele houderij om hun natuurlijke gedrag uit te kunnen voeren.

Natuurlijk gedrag van melkvee en vleeskalveren

De Raad voor Dierenaangelegenheden gaat in dit advies in op de vraag welke belemmeringen er bestaan voor melkvee en vleeskalveren in de huidige professionele houderij om hun natuurlijke gedrag uit te kunnen voeren en geeft de drie belangrijkste knelpunten die prioriteit in de aanpak hebben.

Mogelijkheden tot versoepeling van het verbod op het hergebruik van dierlijke eiwitten

De Raad voor Dierenaangelegenheden inventariseerde of versoepeling van het verbod op het gebruik van dierlijke eiwitten in voeders voor landbouwhuisdieren haalbaar en acceptabel of juist ongewenst is. In het antwoord zijn de voedselveiligheid, ethische, sociale, milieu- en duurzaamheidsaspecten betrokken.

Gedeelde zorg Feiten en cijfers (publicatie Forum Welzijn Gezelschapsdieren)

Een actueel overzicht van de aard, de omvang en de economische betekenis van de gezelschapsdierensector.

Gedeelde zorg Actieplan (publicatie Forum Welzijn Gezelschapsdieren)

Naar aanleiding van de Werkconferentie Gezelschapsdieren (2004) werd op initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Forum Welzijn Gezelschapsdieren opgericht. Het Forum valt onder verantwoordelijkheid van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Het Actieplan beschrijft de doelstellingen van het Forum en geeft aan hoe de overheid en de gezelschapsdierensector kunnen samenwerken aan verbetering van het welzijn van gezelschapsdieren.

page loading