2008

Evaluatie van het Forum Welzijn Gezelschapsdieren, 25 januari 2005 - 1 december 2007

Het Forum Welzijn Gezelschapsdieren is opgericht naar aanleiding van de werkconferentie Welzijn Gezelschapsdieren van 11 oktober 2004 en heeft bestaan van 25 januari 2005 tot 1 december 2007. Het Forum ressorteerde onder de Raad voor Dierenaangelegenheden. In de evaluatie wordt o.a. beschreven welke resultaten het werk van het Forum heeft opgeleverd en welke openstaande acties er nog zijn.

Mens-dier en dier-dier overdraagbare ziekten door nauwer contact tussen stad en platteland

Er worden in het landelijk gebied en op boerderijen steeds meer activiteiten ontwikkeld waardoor stads- en dorpsbevolking vaker in contact komen met de agrarische sector. Bij die activiteiten brengen de bezoekers soms hun huisdieren mee, vooral honden en katten. Onbewust kunnen de bezoekers en hun dieren overdraagbare ziekten meenemen naar of van de boerderij. Het doel van dit advies is om aan te geven welke gezondheidsrisico’s deze activiteiten met zich mee kunnen brengen en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

Diergezondheid en dierenwelzijn op Megabedrijven. Advies RDA

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Raad een advies uitgebracht over de gevolgen van de schaalvergroting naar Megabedrijven in de varkens- en pluimveehouderij. De RDA heeft in zijn deeladvies het dierenwelzijn en de diergezondheid behandeld. Het Milieu- en Natuurplanbureau, de Raad voor het Landelijk gebied en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hebben in hun deeladviezen de milieu-, volksgezondheids- en ruimtelijke ordeningsaspecten behandeld. Via onderstaande links vindt u de betreffende rapporten:

Diergezondheid en dierenwelzijn op Megabedrijven. Advies MNP

Diergezondheid en dierenwelzijn op Megabedrijven. Advies RIVM 

Diergezondheid en dierenwelzijn op Megabedrijven. Advies RLI

Identificatie en registratie voor honden en katten

Op verzoek van de Minister van LNV heeft de Raad aangegeven op welke wijze Identificatie & Registratie van belang is voor de bestrijding van zoönosen en bij het aansturen van het fokbeleid voor honden en katten.

Europees welzijnsbeleid voor gezelschapsdieren

Op welke wijze kan Nederland het welzijnsbeleid voor gezelschapsdieren op Europees niveau bevorderen? Dit advies gaat in op het bestaande politieke en maatschappelijke draagvlak in de lidstaten van de Europese Unie en op de vraag of het Europese verdrag voldoende juridische aanknopingspunten biedt voor harmonisatie.